Vil ha et rettferdig bomsystem

Miljøpakke for transport i Trondheim utarbeider et fireårig handlingsprogram som revideres årlig. Malvik kommune skal avgi en høringsuttalelse til denne når formannskapet møtes tirsdag 16.februar.

Handlingsprogrammet skal behandles i Trondheim bystyre 18.februar og i Sør-Trøndelag fylkesting 2.-3. mars

Parkering og sykkelveg

Det planlegges en større parkeringsplass ved bomstasjonen på Være.
Det planlegges en større parkeringsplass ved bomstasjonen på Være.

Malvik vil bli berørt ved at innfartsparkering på Være nå ser ut for å bli gjennomført. Dette er en innfartsparkering som Malvik kommune mange ganger har påpekt som viktig å få gjennomført. Ved bussholdeplassen ved Værekrysset passerer flere bussruter, slik at kollektivtilbudet her blir spesielt godt.

Det vil også bli økt satsing på sykkelveg. Rådmannen skriver i sin innstilling til uttalelse at Malvik kommune i flere år har pekt på viktigheten i å få en god sykkelveg fra Være, inn mot omkjøringsvegen, Trondheim sentrum og opp mot Dragvoll.

Da det kan være et omfattende arbeid å planlegge en god sykkeltrasé på denne strekningen, mener Rådmannen i Malvik at planarbeidet må starte straks.

Rettferdig bomsystem

Rådmannen foreslår at Malvik kommune presiserer ovenfor Miljøpakken at det etableres et rettferdig bomsystem innenfor Miljøpakkens rammer.

Dette må gjøres på en måte slik at en større andel av Trondheims innbyggere må betale bomavgift til Miljøpakken, når de kjører innenfor Trondheim kommunes grenser.

Fortsatt tilskudd til kollektivtrafikken

I Miljøpakken vil det anslagsvis bli bevilget 15-20 mil. kr årlig i driftstilskudd til kollektivtrafikken til regiontrafikken innenfor utvidet takstområdet noe Rådmannen i Malvik anser som positivt og nødvendig for å opprettholde det som beskrives som et godt kollektivtilbud i Malvik.

I planforslaget er det også tatt med bevilgninger i perioden på 8 millioner til innfartsparkering Buvika (2018) og fullfinansiering av E6 Trondheim – Melhus innen 2019.

Rådmannens har satt opp følgende kulepunkter som innstilling til Malvik kommunes uttalelse i saken:

  • Malvik kommune er positiv til at det gjennom økonomisk støtte fra Miljøpakken er mulig å opprettholde et godt busstilbud mellom Trondheim og Stjørdal gjennom Malvik.

  • Malvik kommune er positiv til at det er avsatt midler til å bygge innfartsparkering på Være. Planlegging av dette prosjektet må gjennomføres straks, men tanke på ferdigstilling i 2017.

  • Malvik kommune skal vurdere plassering av flere områder for innfartsparkering langs Malvikvegen, med tanke på å kunne få flere anlegg inn i neste revidering av Handlingsdelen for Miljøpakken for transport i Trondheim.

  • For å få flere fra Malvik til å sykle til jobb i Trondheim, er det viktig å få lagt bedre til rette for sykling mellom Være og sykkelvegnettet inn mot sentrum og Dragvoll. Planlegging av denne sykkeltraseen må starte straks.

  • Malvik kommune støtter arbeidet med å opparbeide snarveger mellom holdeplasser for buss og tog, for å gi kort veg til arbeidsplassområdene. Dette kan være et positivt bidrag for å få flere i Malvik til å bruke buss og tog inn til Trondheim.

  • Gjennom arbeidet med Miljøpakkens trinn 3 må det utarbeides et forslag til et mer rettferdig bomsystem innenfor Miljøpakkens rammer, slik at en større andel av Trondheims innbyggere må betale bomavgift til Miljøpakken, når de kjører innenfor Trondheim kommunes grenser.

Formannskapet i Malvik skal ha høringsuttalelsen oppe til behandling tirsdag 16.februar.