Kvesser klørne i «Line-saken»

I et nytt prosesskriv til tingretten krever Malvik kommune nå en tilstandsrapport på Line før hun begynte på Vikhammer ungdomsskole. Kommunen er ute etter ”rabatt” for skader hun måtte være påført før ungdomsskolen.

Malvik kommune, ved advokat Bjørn Morten Brauti, sendte 5.februar et nytt prosesskriv til Sør-Trøndelag tingrett. Kommuneadvokaten går i prosesskrivet til frontalangrep på Line Sommer Hoels troverdighet, og spør hvorfor en slik tilstandsrapport ikke er lagt fram tidligere.

– Hva er årsaken til at hun tydeligvis motsetter seg å fremlegge dokumenter man vet har sentral og avgjørende betydning for utmålingsdelen av denne saken? Spør kommuneadvokaten i prosesskrivet.

Nå krever kommuneadvokaten at en medisinsk sakkyndig skal vurdere Lines helse før hun begynte på ungdomsskolen. Målet synes å være å prosedere på at mye av plagene Line Sommer Hoel har, skyldes psykiske problemer fra før hun begynte ved ungdomsskolen.

I prosesskrivet skriver kommuneadvokaten at Malvik kommune skal betale erstatning for det økonomiske tap og den eventuelt varige skaden Line Sommer Hoel er påført som følge av mobbingen ved Vikhammer ungdomsskole.

– Men de faktiske forhold som hører til tiden før Line begynte på ungdomsskolen er helt avgjørende og sentrale når man skal utmåle erstatning i saken, skriver Brauti i det nye prosesskrivet til retten.

– Alle spørsmålene som Malvik kommune sin advokat reiser er besvart og avklart i tingrettens dom, sier Arnfinn Andersen som er Line Sommer Hoel sin advokat i saken.

Kommunens utgangspunkt for erstatningsoppgjøret, kan synes å true syke menneskers rettssikkerhet.

Ytterste konsekvens av logikken i kommuneadvokatens strategi, vil være at er et barn sykt nok når det starter på skolen, vil kommunen være fri for erstatningsansvar uansett hvor grov mobbingen er.

Mener det er avgjørende.

Line Sommer Hoel har fremlagt dokumenter for tiden som gjelder etter at hun begynte på og etter at hun sluttet ved Vikhammer ungdomsskole.

– Hva er årsaken til at hun tydeligvis motsetter seg å fremlegge dokumenter man vet har sentral og avgjørende betydning for utmålingsdelen av denne saken?

– Når det er fremlagt så mye dokumenter, hvorfor er det vanskelig å fremlegge noen ytterligere dokumenter, spør Brauti på vegene av Malvik kommune i brevet til Sør-Trøndelag tingrett.

Reglene om barneerstatning må følges.

I prosesskrivet skriver kommunens advokat at også NAV har tatt opp det samme problemet som Malvik kommune når det gjelder spørsmålet om utmåling av ménerstatning.

NAV skrev til Line Sommer Hoel: ”at til hennes orientering vil det forhold at hun hadde psykiske symptomer og plager forut yrkesskaden høsten 2005 først få betydning for utmåling av ménerstatning fra Folketrygden”

Kommunens advokat poengterer at NAV har tidfestet yrkesskaden til ”høsten 2005” og siden Line er født i februar 1990 var hun ikke fylt 16 år på høsten i 2005.

– Dette taler for at reglene om barneerstatning skal komme til anvendelse. Erfaringsmessig vil et oppgjør i henhold til disse reglene medføre et adskillig mindre erstatningsbeløp, skriver Malvik kommunes advokat i prosesskrivet.

Omkampen er i gang.

– Dette er en omkamp, det er vel ingen tvil om det, sier Line Sommer Hoel i en kort kommentar. Her har kommunen blitt dømt i tingretten og har akseptert dommen.

– Det kan virke som om de setter alt inn på og finne ut hva som er skyld i hva? Det kaller jeg en omkamp når de nå skal sjekke om noe som skjedde før jeg begynte på ungdomsskolen har betydd mer for min helsetilstand enn mobbingen fra ungdomsskolen.

– Jeg forstår det bare ikke, sier Line Sommer Hoel og viser til dommen som var klinkende klar på at kommunen hadde ansvaret og at den er dømt til å betale erstatning.

– Slik saken utviklet seg og i og med at anken ble trukket hadde jeg håpet at kommunens ved ordfører ville ta kontakt og at en dialog ville blitt opprettet, men jeg hører ikke noe fra kommunen, sier Line Sommer Hoel.

Alle spørsmålene er avklart.

Det sier Arnfinn Andersen som er Line Sommer Hoel sin advokat som en kommentar til Malvik kommunes siste utspill i saken.

– Hvorfor kommunens advokat på nytt reiser disse spørsmålene vet jeg ikke, da det i tingretten ble slått fast at Lines helsetilstand skyldtes mobbing og voldtekt på Vikhammer ungdomsskole og det ble tatt et standpunkt til årsakssammenhengen.

– Disse spørsmålene er avklart. En ny sakkyndig vurdering vil ta flere måneder å gjennomføre, sier Andersen.

Ingen forhandlinger

Kommunens siste prosesskriv oppfatter advokat Arnfinn Andersen som om at det er lite rom for forhandlinger i saken.

– Vi oppfattet kommunen og ordføreren slik at de ville snakke med Line etter at anken var trukket. Jeg registrerer også at enkelte aviser skriver at advokatene i saken er i forhandlinger. Dette er uriktig, vi er ikke i forhandlinger.

– Malvik kommune vil ikke forhandle med oss før en ny sakkyndig gjennomgang av Line sin helse foreligger, sier Arnfinn Andersen.

I pressemeldingen hvor Malvik kommune trakk anken i saken, stod det ” Selv om det kan finnes gode juridiske argumenter for en anke, så mener vi at belastningen på enkeltmennesket i denne saken er og har vært svært stor. Vi har stor respekt for at dette er en krevende sak å stå i. Ut ifra en ny helhetsvurdering av saken, trekker vi nå anken – og legger tingrettens dom til grunn.”

– Vi har ikke sett noe til det menneskelige aspektet i denne saken. Vi har hele tiden siden i starten av januar vært innstilt på at det skulle komme et utspill fra kommunen, det har vi ikke sett, sier advokat Arnfinn Andersen.

Vi har i dag ikke lykkes med å fått kontakt med advokat Bjørn Morten Brauti.