Politiske møter – uke 6

 

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset tirsdag, den 09.02.2016 klokken 09:00.

Saker til behandling

 • 1.gangs behandling av planID 201403 – Detaljreguleringsplan for Hyggen
 • Detaljregulering for deler av Dalabakkan og Snurruvegen – 1.gangsbehandling 2015
 • Svedal nordre – dispensasjon og fradeling – klage
 • Bostad østre – fradeling av festetomt
 • Forbord nedre – deling og dispensasjon

Øvrig agenda:

Trafikksikkerhetsutvalget:

Aksjon skoleveg 2016

 • Tilsagn om midler – status
 • Budsjettsituasjonen for egenandel trafikksikkerhetssaker – vedtak eller utgår budsjettforslag på egenandel, som er forutsetning for tildeling av midler fra ST fylkeskommune.
 • Brøyting og strøing langs fylkesveger i kommunen, dvs. for fortau, gang og sykkelveger og bussholdeplasser – og trafikksikkerhet for myke trafikanter.
 • Status prosjektering fortau i Dalabakken, Fagottvegen og Vikhammeråsvegen.
 • Vår henvendelse til Statens vegvesen og deres svar, vedr. trafikksikkerhet ved Vikhammer, langs Fv 950 og Fv 941. Etter henvendelse fra velforeningen til FDV Kommunalteknikk.
 • Div. orienteringer fra rådmann

Her kan du lese saksdokumentene.

 

Ungdomsrådet

Etter planen skal det avholdes møte i Ungdomsrådet onsdag, den 11.02.2016

Malvik ungdomsråd skal fremme ungdommenes interesser og tale deres sak i Malvik kommune.
Rådet skal gi politikerne i Malvik kommune råd om behandling av saker som angår ungdom, og har talerett i kommunestyret og i de faglige hovedutvalgene.

Her kan du lese om Ungdomsrådet i Malvik kommune.