Ja til parkering ved Mariakapellet

Kirkevergen i Malvik kommune har søkt om å opparbeidet en parkeringsplass, for besøkende til Mariakapellet kirkested i Malvik kommune.

Søknaden ble innvilget i starten av februar. Det ble gitt dispensasjon fra Riksarkivaren etter kulturminneloven for etablering av parkeringsplass ved Mostadmark middelalderske kirkested i Malvik kommune.

Tiltaket skal gjennomføres i umiddelbar nærhet til kirkestedet og skal i størst mulig grad tilpasses omkringliggende terreng og utformes på en måte som ikke skjemmer omgivelsene og kirkestedet.

Da dette er et nedlagt kirkested fra middelalderen, som er automatisk fredet i medhold av kulturminneloven, medfører det at ethvert tiltak som kan føre til skade eller skjemming av kulturminnet krever særskilt tillatelse.

Slik kirkestedet er registrert i Askeladden (register over kulturminner, journ.anm), vil ikke tiltaket komme i direkte konflikt med det som er registrert, skriver Riksantikvaren i sitt svar.

Usikkert hvor kappellet lå

Riksantikvaren påpeker at kirkestedet imidlertid ikke er arkeologisk påvist, og stadfestingen er usikker. Det er derfor grunn til å utvise forsiktighet ved gjennomføring av tiltak i nærområdet. Riksantikvaren stiller i utgangspunktet ikke vilkår om arkeologisk undersøkelse i forbindelse med gjennomføringen av dette tiltaket.

– Tillatelsen gjelder kun etablering av parkeringsplass som det er vist på kartet. I forbindelse med opparbeidelse av parkeringsplassen kan det fjernes moderne jordlag i en dybde av 0,2 m, samt fylles opp med bæremasse i 0,7 m tykkelse.

Mariakapellet

Mariakirkens minnealter, Marialteret ble bygd i 1997 på tuftene etter den gamle Mariakirken. Det hevdes at stedet ble brukt til gudstjeneste i 750 år, fra 1030 til 1780.

Ved Mariakirken lå Mariakilden. Stedene ligger ved gården Volden Øvre, ca 1 mil sør for Hommelvik sentrum. Det fortelles om aktivitet i forbindelse med kilden, uten at noen med sikkerhet kan si den presise plasseringen av den. Det skal visstnok ha vært en badstue over kilden. Stedet ble ryddet på nytt ca. 1600.

Sagnet sier at de reisende søkte helsebot i kirken og kilden, og at man fant helbredelse og frelse ved å bade i Mariakilden. Fortellinger om krykker som ble liggende igjen etter folk ved kilden, kan tyde på at mange fant helbredelse og frelse på dette hellige stedet. På folkemunne sies det at kilden mistet sin helbredende kraft da en katt druknet i den.

Like ved minnealteret ligger også to gruveinnganger fra jernverkstiden

Kilden og kirken lå langs pilgrimsvegen som gikk gjennom Malvik og var et naturlig stoppested for pilegrimene som kom østfra på vei til Nidaros.

Pilgrimsvegen gjennom Malvik

Fra Mariakirken går vegen forbi Foldsjøen og ned til ruinene etter Mostadmark jernverk. Vegen går i bro over Homla og inn på fylkesvegen som den følger fram til vegkrysset ved Bakken.

Like før Bakken møter pilgrimsvegen St. Olavsvegen fra nord. Ved Bakken tar pilegrimsvegen av og går gjennom skogsterreng fram til gården Engan.

Fra Engan veksler pilegrimsvegen mellom private gårdsveger, bygdeveger og fylkesvegen. Den passerer den gamle husmannsplassen Fjølstadtrøa hvor Malvik historielag disponerer husene.

Ved Saksvikkorsen er det reist en ”milestein” som markerer at det nå gjenstår en dagsmarsj til Nidarosdomen. Etter Saksvikkorsen passerer du den siste milesteinen før Trondheim på høyre side av veien.