Foreslår utvidelse av Malvik VGS

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune utsatte tirsdag denne uken behandlingen av et forslag om å utvide Malvik videregående skole.

Det er behovet for et økt tilbud for elever med autismespekter lidelse som viser at det ikke er tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse innenfor det eksisterende opplæringstilbudet i Trondheimsregionen.

Mangler tilbud

Sør-Trøndelag fylkeskommune har i dag kun ett forsterket tilbud som er lokalisert ved Byåsen videregående skole. Denne avdelingen har opprinnelig 10 elevplasser for elever med autismespekter lidelse og annen sterk nedsatt funksjonsevne. I de senere årene har en måttet øke omfanget til opp mot 14 elever. Dette er krevende og har medført en stor belasting på både elever, lokaler og bemanning.

Fra Trondheim kommune meldes det også å være behov for en styrking av denne type tilbud allerede fra høsten 2016.

Ved Malvik videregående skole har det vært nødvendig å ta i bruk elevplasser ved skolens tilrettelagt-avdeling for elever med autismespekter lidelse. Dette har vist seg å være utfordrende. Lokalene viser seg å være lite egnet for denne type elever. Det oppstår situasjoner som utløser stor fare for utagering, både mot medelever og personalet.

Med bakgrunn i en samlet vurdering av behovet for arealer til elever med autismespekter lidelse, fremmet fylkesrådmannen denne uken forslag om å etablere egnete arealer for elevgruppen ved Malvik videregående skole.

En del av den pågående utbyggingen

Byggeprosjektet som er i gang ved Malvik VGS inneholder arealer for elever med spesielt tilrettelagt opplæring. Planlagt ferdigstillelse er til skolestart 2016. Under planleggingen av arealene for spesielt tilrettelagt opplæring var man ikke kjent med økt behov for plasser til elever med autismespekter lidelse.

Arealene ved Malvik videregående skole ble derfor ikke tilpasset denne elevgruppens behov.

Etablering av lokaler for elever med autismespekter lidelse krever at inngang og opplæringslokaler er delvis skjermet i forhold til skolens øvrige arealer.

Fylkesrådmannen har vurdert hvor det vil være mulig å etablere egnete arealer for elevgruppen ved Malvik videregående skole og har kommet fram til at det må være best egnethet på skolens sørlige del. Her kan det vurderes å bygge på dagens lokaler eller bygge om og erstatte ombygde lokaler med nybygg.

Flytter hudpleien

Ut fra en samlet vurdering anses ombygging av dagens hudpleiesalong sammen med noe tilbygg å gi den beste løsningen. Fylkesrådmannen foreslår derfor at nye lokaler for hudpleie etableres på skolens østlige del hvor lokalene vil ligge mer eksponert og synlige.

Fylkesrådmannen har også, sammen med Hent AS som totalentreprenør for pågående byggprosjekt, vurdert muligheten for å kunne etablere egnete arealer for 10 elever med autismespekter lidelse, og hvor 5-6 elevplasser er klare til bruk fra skolestart 2016.

Dette vurderes å kunne la seg gjennomføre ved ombygging av dagens hudpleiesalong og et mindre tilbygg til denne.

Ferdigstilling av arealer til 5-6 plasser for elever med autismespekt lidelse til skolestart 2016 er en svært stram framdrift.

Det vil være nødvendig å fristille dagens hudpleiesalong så snart som mulig for kunne starte med ombygging. Dette gir da behov for midlertidige lokaler til opplæring i hudpleie fram til nye lokaler kommer på plass.

Vil koste 26 millioner

Kostnader til leie av paviljonger dekkes gjennom å tilføre Malvik videregående skole et tilskudd på kr. 650.000,- i driftsmidler.

Investeringskostnaden for utbyggingen vil være 26 millioner kroner.

Fylkesrådmannen anbefaler at 5 millioner kroner finansieres gjennom merverdikompensasjon og 21 millioner kroner gjennom økt låneopptak.

Behandlingen av saken ble utsatt i Fylkesutvalget tirsdag 2.februar og skal opp til ny behandling tirsdag 9.februar.