Avviser planforslaget for Hyggen

Til møtet i utvalg for Areal og samfunnsplanlegging tirsdag 9.februar innstiller rådmannen på at planforslaget for reguleringsplan for Hyggen i Hommelvik sentrum avvises.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for forretning, kontor-, tjenesteyting og bolig. Det er tre grunneiere som er berørt av planen ECO bygg AS, Malvik kommune og privatperson for eiendommen ved Selko motor.

Rådmannen har to alternative innstillinger.

– Før omarbeidet forslag kan fremmes på nytt skal punkt a) til q) under kapittelet avsluttende kommentar etterkommes ved utarbeidelse av ny plan.

– Før 2. gangs behandling skal planforslaget endres i henhold til punktene under kapittelet avsluttende kommentar, med unntak av punkt a) og d). Planforslagets bestemmelser til høyde, grad av utnytting og plassering av terrasser må omarbeides til 2. gangs behandling.

Dette er de aktuelle punktene:

a) Utnyttelse og høyder i nytt forslag til reguleringsplan skal være i henhold til planID 201205 områderegulering for Hommelvik sentrum.

b) Det skal tas inn bestemmelse om at alle boenheter skal ha en stille side.

c) Det skal sikres at støygrenseverdien 55 L den ikke skal overskrides for uteoppholdsareal og stille side.

d) Takterrasser tillates mot Øyavegen, ikke Malvikvegen.

e) Nytt forslag må vise HC-parkeringsplasser som er i henhold til vegvesenets normal.

f) Det skal tas inn en bestemmelse som sikrer at støttemur og terrengtilpassing skal utformes slik at tiltakene ikke er til hinder for drift av idrettsanlegget

g) Det skal tas inn en bestemmelse som har som formål å unngå at oppstilling av lastebil i areal for gangtrafikk i forbindelse med varelevering.

h) Det tillates kun nedgravd renovasjonsløsning for boligformålet. Krav til hvordan plass ved nedgravde containere skal opparbeides i henhold til planID 201205 områderegulering for Hommelvik sentrum skal videreføres.

i) Løsning for renovasjon for næringsarealene skal tas inn i nytt forslag, og formuleres med utgangspunkt i bestemmelser til planID 201205 områderegulering for Hommelvik sentrum.

j) Bestemmelse om frisiktsone skal endres til å forby eventuelle sikthindringer – også parkerte biler, ikke bare faste installasjoner, innenfor frisiktsonen – i henhold til vegvesenets håndbok N100 Veg- og gateutforming.

k) Formål for gangtrafikk, o_G i plankartet, skal utvides fram til mulig trafikksikker kryssing over Malvikvegen i østlig del av plankartet.

l) Det skal tas inn bestemmelse som sier; fasader og store bygningsvolum skal deles opp i mindre enheter, slik at det tar opp i seg skalaen i eksisterende bygg.

m) Krav til universell utforming skal også gjelde boligformålet i reguleringsplanen.

n) Det skal tas inn følgende tillegg i bestemmelse som omhandler miljøteknisk undersøkelse; «… en slik dokumentasjon skal tilfredsstille krav i veilederen helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA-2553/2009.»

o) Nye eiendomsgrenser skal tas inn i plankart.

p) Bestemmelsene skal tas inn som sikrer at; dekke over rom under terreng utenfor bygningskropp skal dimensjoneres for oppstilling av utrykningskjøretøy.

q) Planforslaget skal vise en langt mer trafikksikker løsning enn det som hittil er foreslått.

NYTT LEILIGHETSKOMPLEKS
Planen er å rive den såkalte Wigumgården til fordel for ett nytt kombinert forretnings og – boligbygg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon Solem Arkitektur
Illustrasjon Solem Arkitektur