Dette er ingen omkamp fra kommunen

Det er det Malvik kommunes advokat i erstatningssaken Bjørn Morten Brauti som sier i sitt svar på en e-post Malviknytt har sendt.

Line Sommer Hoel (Foto: privat)
Line Sommer Hoel (Foto: privat)

I følge Line Sommer Hoel kreves det nå oppdaterte journaler fra hele hennes liv, fra psykologer, leger, helsesøster, legevakt, sykehus og sykepleiere m.fl.
Hva med de hundretalls journalsidene som var fremlagt allerede? Kan ikke de brukes? 

– Antall sider som er fremlagt i saken er selvsagt underordnet, når de dokumenter som er fremlagt kun omfatter deler av et tidsrom og faktum som har sentral og avgjørende betydning. Hvorfor de etterspurte dokumenter ikke er fremlagt av saksøker tidligere kan jeg ikke uttale meg om, men jeg registrerer bare at så ikke er gjort, svarer Brauti.

Er dette kravet en underkjennelse av tingrettens domsslutning? 

Bjørn Morten Brauti er ny advokat for Malvik kommune
Bjørn Morten Brauti er ny advokat for Malvik kommune

– Nei det er ingen underkjennelse av dommen. Tingrettens dom står selvsagt fast. Det er ikke snakk om noen omkamp fra kommunen sin side. At en avgjørelse bygger på riktig og komplett faktum er en trygghet for alle parter og det vil bidra til en snarlig avslutning av saken.
Tingretten tok stilling til erstatningsansvaret. Nå skal man vurdere erstatningsutmålingen. Jeg vil anta saksøker også ønsker at det skal finne sted et riktig oppgjør, skriver advokaten.

 

 

Ny beramming

I følge Line Sommer Hoel krever kommunen nok en sakkyndig vurdering. Hvorfor? 

– Høyesterett har definert nødvendig sakkyndig bistand som en sakkyndig som er «helt ubundet» til partene. En slik sakkyndig har ikke vurdert saken så langt.

Hvor sannsynlig et det at kommunen nå rekker rettsaken som er berammet 6.april?

– Det må bli berammet et nytt tidspunkt for en eventuell hovedforhandling.

Hva er advokatens mandat sett i forhold til og oppnå et forlik? 

– Et enstemmig formannskap har bestemt at saken skal overlates til de rettslige instanser. Når dette er sagt er det en forutsetning at det finner sted et riktig oppgjør.

Hva med de menneskelige perspektivene gjengitt i pressemeldinga fra ordfører om at de trekker ankesaken 4.januar, er disse videreført?

– Ja

Ingen forsikring som dekker dette

Malvik kommune ble i Sør-Trøndelag tingrett dømt til å betale Line Sommer Hoel sine saksomkostninger på oppunder 345.000,-.

Kristian Rolstad
Rådmann Kristian Rolstad i Malvik kommune.

Kommunalsjef for oppvekst Ester Sandtrø bekreftet for Malviknytt i november at kommunen ikke har noen forsikringsordning som dekker en eventuell erstatningsutbetaling. Utgiftene i forbindelse med dette må dekkes over kommunens ordinære budsjett.

Rådmannen i Malvik, Kristian Rolstad, sier det skal finne sted et riktig oppgjør uten at dette er fastsatt nærmere idet man ikke har faktisk grunnlag til å ta stilling til dette per dags dato til spørsmålet hvor stort økonomisk tak det er på advokatens mandat.

 

 

I protokollen etter formannskapets møte mandag 25.januar sier at formannskapet gir sin tilslutning til fremgangsmåten som Brauti gjennomgikk i møtet (unntatt offentlighet journ.anm) med tillegg av følgende strekpunkt:

  • Målet er å få en riktig erstatning bygd på faktiske forhold og rimelighetsprinsipper i henhold til gjeldende regelverk.
  • Formannskapet ber om at Brauti på vegne av kommunen snarest mulig oppretter kontakt med saksøkers advokat.
  • Jus og etablerte regler for personskadeoppgjør, herunder sakkyndig vurdering, skal følges.
  • Rådmannen er advokatens oppdragsgiver.
  • Advokat Brauti har hovedansvar for kommunikasjon i saken.
  • Ordfører, representant Torgeir Anda (V) og advokat utarbeider felles kommunikasjonsplattform for formannskapet.