Brøytingen må bli bedre

Det store snøfallet siste uke skapte utfordringer for brøytemannskapene. Nå tar Malvik kommune til orde for å løfte standarden på vintervedlikeholdet.

Flere innbyggere har klaget på dårlig brøyting den siste tiden. Særlig er brøytingen av fortau, busslommer, gang og sykkelvegene i Malvik. Klagene er sendt både til kommunen og statens vegvesen.

Kommunen ikke fornøyd

Virksomhetsleder ved FDV – kommunalteknikk i Malvik kommune, Olav Bidtnes har sendt klage til Statens vegvesen, region midt hvor det pekes på mangelfull standard for brøyting av fortau, busslommer, gang og sykkelveger langs fylkesveger i Malvik.

I brevet pekes det på en rekke punkter som ikke er tilfredsstillende og med bakgrunn i kommunens bekymring for trafikksikkerheten og framkommelighet for de myke trafikanter, ber Malvik kommune om at Statens vegvesen iverksetter tiltak for å løfte standard på vintervedlikehold for fortau og gang og sykkelveger opp på et akseptabelt nivå.

 

Dette er noen av punktene kommunen trekker fram i sitt brev til Statens Vegvesen Region midt:

  • Brøytingen utføres for sent etter snøfall, om i det hele tatt.
  • Det benyttes ikke egnet brøyteutstyr, på brøytetraktor er skjæret er smalere enn hjulene på traktor, – slik at det blir som et trau etter brøyting der traktorhjulene klemmer ned ytterst. Det tas derfor ikke ned på fast underlag og snø blir liggende igjen.
  • Snørydding av kryss, avkjørsler og mot gangfelt, kan se ut som at det ikke blir utført.
  • Det er ikke farbart for sykkel og barnevogn.
  • De som ikke er de sprekeste til beins har problem med å komme fram.
  • Busslommer blir generelt brøytet meget sent/eller ikke brøytet i det hele tatt etter snøfall.
  • Adkomst og oppstillingsplattform til busslommer blir ikke brøytet/eller meget sent.

Malvik kommune skriver i sitt brev til vegvesenet at brøytingen av kjørearealet på fylkesveger er akseptabelt.

"Snørydding av kryss og avkjørsler kan se ut som om at det ikke blir utført."
«Snørydding av kryss og avkjørsler kan se ut som om at det ikke blir utført.» (Foto: Malvik kommune)