Kommunestyremøte mandag 25.januar

Kommunestyremøte mandag 25.januar

Mandag møtes kommunestyret i Malvik til sitt første møte i det nye året. Dette er også første gang de 31 folkevalgte møtes etter all oppmerksomheten rundt den såkalte mobbesaken.

Saklisten for kveldens møte inneholder sju referatsaker, ti saker til behandling og en interpellasjon.

 

Følgende saker skal behandles:

Rapport forvaltningsrevisjon – Økonomisk sosialhjelp Malvik kommune

Kontrollutvalget har bedt om forvaltningsrevisjon om den økonomiske sosialhjelpen i Malvik kommune. Rapporten tyder på at Malvik kommune, samlet sett, har tilfredsstillende tjenester på områdene som er gjennomgått. Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til etterretning og legge den frem for kommunestyret med innstillingen til kontrollutvalget som følger saken. Kontrollutvalget har innstilt til kommunestyret følgende:

  1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport økonomisk sosialhjelp til etterretning.

  2. Kommunestyret ber om at rådmannen innen 15.august 2016 gir en skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan anbefalingene i rapporten er fulgt opp.

 

2. gangs behandling av planID 201405 -Detaljregulering for Saksvik Øvre

Saken er utsatt fra kommunestyremøtet 31.november 2015.

2. gangs behandling av planID 201502 –Detaljregulering for Svebergmarka boligområde, felt B13

Saken har vært ute på høring og har vært behandlet i ARESAM. Vesentlige endringer fra 1.gangs høring er planbestemmelsene som omhandler støy er oppjustert til å inneholde føringer for støy i

anleggsperioden. Dette i samsvar med anbefaling fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Illustrasjonsheftet er revidert, og inneholder løsning for gatebelysning.

 

2. gangs behandling av planID 201503 -Detaljregulering for Svebergmarka boligområde, felt B20, 21, 22, 23a og 23b

Fra 1. gangs behandling ble det satt vilkår om endelig avklaring av adkomst til alle tomter, at løsning for gatebelysning skulle inkluderes i illustrasjonsplanen, samt en nærmere vurdering og avklaring av hvilke felt det skal gjelde at terrenget bearbeides samlet.

Plankartet er oppdatert til å ha avkjørselspiler til aktuelle tomter. Illustrasjonsplanen er oppdatert til å inneholde løsning for gatebelysning. Når det gjelder kravet om en mer helhetlig tankegang når det gjelder terrengbehandling innehar bestemmelsenes § 3.12 føringer som ivaretar dette.

Her stilles det krav om at alle felt med konsentrert småhusbebyggelse skal ha samlet terrengbehandling, mens det for ulike enkelttomter er foreslått å se disse i sammenheng med aktuelle nabotomter.

For øvrig er følgende endringer gjort siden forrige behandling i planutvalget:

Planbestemmelsene som omhandler støy er oppjustert til å inneholde føringer for støy i anleggsperioden. Dette i samsvar med anbefaling fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Statens vegvesen. Det er i tillegg gjort mindre justeringer av planens juridisk bindende dokumenter.

 

PlanID201505 – Fastsetting av planprogram –Områderegulering for Vikhammer sentrum

Dette er politisk fastsetting av forslag til planprogram for revidering av sentrumsplanen for Vikhammer, som har vært ute til høring. Tempoet i planen avhenger av jernbaneverkets grunnundersøkelser i området.

 

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for Malvik kommune – høringsdokument

Rapporten er utarbeidet i to versjoner – én fullstendig versjon og én versjon hvor noen opplysninger i vedleggene er unntatt offentlighet. Dette er opplysninger som kan øke kommunens sårbarhet dersom de blir allment kjent, og dermed gjøre det enklere å ramme kommunen ved kriminelle handlinger. Opplysningene er derfor sladdet med hjemmel i offentleglova § 24, 3. ledd

Innstillingen er at Kommunestyret tar foreløpig rapport for helhetlig kommunal risiko- og sårbarhetsanalyse til  orientering. Rapporten sendes på høring til nabokommuner og alle involverte bidragsytere, med høringsfrist 09.03.16. Før 2. gangs behandling i kommunestyret innarbeides en prioritert tiltaksliste.

 

Hommelvik idrettslag – søknad om godkjenning av midlertidig avdragsfrihet på lån med kommunal garanti

Hommelvik idrettslag fikk i 2014 innvilget kommunal garanti for lån på inntil 450.000 kroner for bygging av nytt arrangementshus på Øya stadion i Hommelvik. Huset er nå ferdig, og 300.000 kroner av innvilget lån er tatt ut. Pr. i dag er lånet nedkvittert til 290.471 kroner.

Idrettslaget har søkt banken og fått innvilget midlertidig avdragsfrihet på lånet, under forutsetning av at kommunen som garantist godkjenner dette. Begrunnelsen for at de ber om midlertidig fritak, er at de antar å kunne nedbetale lånet slik at bare ca. 80.000 kroner gjenstår når de får utbetalt refusjon for betalt merverdiavgift på i overkant av 200.000 kroner. De regner da med å kunne betale avdrag på et lån i den størrelsesorden inntil eventuelt spillemidler blir tildelt.

Refusjon for merverdiavgift vil bli utbetalt i løpet av 2016, men det varierer hvilket tidspunkt på året det betales ut. Rådmannen anbefaler derfor at kommunen godkjenner midlertidig avdragsfrihet for lånet i 2016.

Rådmannens innstilling går ut på at Malvik kommune godkjenner at det gis midlertidig avdragsfrihet for lån til arrangementshus på Øya stadion. Avdragsfrihet begrenses til refusjon for betalt merverdiavgift er mottatt av Hommelvik idrettslag, og maksimalt fram til 01.01.17. Innstillingen er enstemmig vedtatt av formannskapet.

 

Møteplan – Politiske utvalg 2016 2015

Forslag møteplan politiske utvalg 2016 gjelder kommunestyret, formannskapet og administrasjonsutvalget.

De øvrige utvalg som Kontrollutvalget, Brukerutvalget, Eldrerådet, Ungdomsrådet, Utvalg for helse og velferd, Utvalg for oppvekst og kultur og Utvalg for areal- og samfunnsplanlegging vedtar selv sine møtedatoer.

Det er tatt hensyn til utsendingsfrister for kommunestyret. Så langt det er mulig følges årsrute for skole, barnehage og SFO, slik at man unngår for mye ferieforfall.

 

Trøndelagsutredningen – høringsuttalelse

Fylkestingene har utarbeidet en felles utredning og en intensjonsplan for samling til ett fylke. Intensjonsplanen går inn for at ny region skal hete Trøndelag, og at Nord-Trøndelags fylkesmerke, Olavskorset, blir felles fylkesmerke. Antall representanter i regiontinget foreslås til 59. (Totalt antall i fylkestingene i dag er 78.)

De to regjeringspartiene ønsker primært at Norge skal ha to forvaltningsnivå med større kommuner som kan tildeles flere oppgaver enn i dag. Stortingets flertall ønsker at det regionale folkevalgte nivået skal bestå, men dette synes å forutsette at fylkeskommunene blir større slik at de kan tildeles nye oppgaver.

Saken var oppe til behandling i Formannskapet 12.01.2016

Hvor Terje Hansen (FRP) fremmet følgende forslag:

Malvik kommune mener at fylkeskommunen som eget forvaltningsnivå bør avvikles og ønsker ikke etablering av et regionnivå gjennom sammenslåing av fylkene. Ved avvikling av fylkeskommunen må oppgaver fordeles mellom stat og kommune, med særlig vekt på å styrke kommunenes beslutningsmyndighet og lokal selvråderett.

Torgeir Anda, (V) fremmet følgende forslag:

Malvik kommune ønsker en sammenslåing av de to Trøndelagsfylkene. Det nye fylket kan også utvides sørover og nordover til en større region. Det felles fylket (regionen) legges administrasjon og politisk ledelse på samme sted.

Ole Herman Sveian (SP) fremmet følgende forslag:

Eventuell sammenslåing av Trøndelagsfylkene må ut på folkeavstemming

Votering:

Terje Hansen sitt forslag falt med 1 mot 6 stemmer.

Torgeir Anda sitt forslag falt med 2 mot 5 stemmer.

Sveian sitt forslag falt med 3 mot 4 stemmer.

Innstilling til kommunestyret fra Formannskapet – 12.01.2016 innholder to protokolltilførsler:

Eva Lundemo (H)

Undertegnede støtter ikke forslag stilt i formannskap. Forslagene vil bli tatt med inn i gruppen vurdert i arbeidet opp mot behandling i kommunestyret.

Ingrid Aune (AP)

Undertegnede mener Malvik kommune bør gi en positiv høringsuttalelse i denne saken, men ønsker å bruke tid på å se om det er mulig å bygge bro mellom de ulike partiene i kommunestyret før vi tar endelig stilling til forslagene som ble fremmet i møtet.

 

Interpellasjon til kommunestyret 25.01.16 – ang mobbesaker i Malvik kommune

Eva Lundemo (H) stiller følgende interpellasjon i mandagens kommunestyremøte:

Kan ordføreren forsikre om at det i Malvik kommune ikke er pågående mobbesaker, at det ikke er innmeldte saker eller at det ikke er kommet bekymringsmeldinger om mobbing til skoleledelsen pr i dag? 

Det er viktig å ha nulltoleranse for mobbing, men nulltoleranse må aldri bli en hvilepute.

Arbeide mot mobbing må pågå kontinuerlig. Vi må ha fokus, motivasjon, vilje, ansvarliggjøring og innsats for overhode å ha mulighet til å nærme oss målet om null mobbing. For å motarbeide mobbing, må vi først erkjenne at vi har et problem med mobbing.

Kommunens nye plan mot mobbing skal snart behandles politisk. Malvik Høyre kommer da til å gjøre en grundig jobb for å sikre at dette ikke bare blir en plan som ser fin ut på papiret.

På kommunens hjemmeside står det: «Organisasjonen skal gjenspeile samfunnets mangfold, og i bunnen av dette ligger verdiene Åpen – Nyskapende – Samhandlende. Malvik kommune omfatter i denne sammenheng både folkevalgte, rådmann og alle ansatte.»

Viktige verdier, hvis de blir etterlevd. De har ingen verdi, hvis det bare er ord.

 – Mener ordføreren at den omtalte ankesaken i forbindelse med Sør-Trøndelag tingretts dom av 25. november 2015, er håndtert i tråd med «åpen, nyskapende og samhandlende»?

I formannskapets møte 5. januar 2016 ble det fra ordføreren sagt at behandlingen av denne saken skulle gjennomgås av formannskapet.

Malvik Høyre mener dette må behandles i tråd med kommunens egne verdier og har derfor følgende forslag til vedtak:

– Kommunestyret, som kommunens øverste organ, skal på neste kommunestyremøte ha en full gjennomgang av hvordan hele denne saken har vært håndtert fra kommunens side.