Ingen svar fra jernbanegrunnundersøkelsen ennå

Jernbaneverket har i vinter gjennomført grunnundersøkelser langs de alternative traseene for dobbeltspor for jernbanen gjennom Malvik.

Malvik kommune har i den forbindelse henvendt seg til Jernbaneverket for og få et møte når det gjelder tidsaspektet i de ulike pågående planprosessene, muligheter og begrensninger for Vikhammer sentrum, og eventuelle samdriftsfordeler ved planprosessene, både når det gjelder mulighetsstudier og medvirkning.

Jernbaneverket har svart kommunen med at de foreløpige resultatene fra grunnundersøkelsene viser utfordringer som vil påvirke fremdriften i prosjektet.

– Vi tolker nå resultatene fra alle grunnundersøkelsene (boring, seismikk og AEM-skanning), og setter dataene sammen til et bilde av dybden til fjell i et stort område.

– Når dette er klart skal vi definere reviderte traséalternativ. Vi regner med å ha dette klart i slutten av februar, og skal ha et oppsummerende møte i Jernbaneverket 1. mars, skriver Jernbaneverket i et brev til Malvik kommune.

Jernbaneverket vil derfor foreslå at man avventer et eventuelt møte til etter 1. mars, heter det i brevet.