De ansatte tror ikke innbyggerne ser positivt på kommunen

Det viser en medarbeiderundersøkelse som ble gjennomført i november 2015.

Administrasjonsutvalget skal tirsdag 12.januar behandle medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i fjor høst. Et spørreskjema ble sendt ut til de ansattes e-postadresser, med purring to dager før fristen gikk ut. Undersøkelsen sendes ut annethvert år, og dette er den tredje siden 2011.

Tema og spørsmål er likelydende, slik at resultatene fra hvert av årene kan sammenlignes med:

Utvikling i jobben, Faglig og personlig utvikling, Samarbeid, Sosialt samspill, Organisasjonsstruktur, Overordnet ledelse, Lønns- og arbeidstidsordninger, Malvik kommunes verdier.

Lite tro på Kommunens verdigrunnlag

Når det gjelder kommunens verdigrunnlag, Åpen, Nyskapende og Samhandlende får disse dårligere score enn tidligere.

Åpen får gjennomgående lavere score i 2015 enn 2013, men noe høyere enn 2011

Nyskapende får lavere score i 2015 enn 2013, men bedre enn 2011. Resultatet for kommunen er imidlertid lavest i 2015.

Samhandlende får lavere score i 2015 enn 2013, men noe høyere enn 2011.

Vurdering av hva ansatte tror innbyggerne mener om verdiene, er lavere i 2015 enn i 2013 og 2011.

Fornøyd med lønna, ikke med samarbeidet.

Når det gjelder de andre emnene er resultatet ganske likt de foregående års undersøkelser.

Under temaet ”Utvikling i jobben” er resultatene er på samme nivå i alle tre undersøkelsene.

På spørsmålene om ”Faglig og personlig utvikling – mulighet for å tilegne seg nødvendig kompetanse” viser svarene en nedgang i 2015 mot 2013 og 2011. De øvrige resultatene er på samme nivå.

Det er noe høyere score i 2015 for ”bruk av kompetanse til kolleger internt i virksomhetene” enn 2013 og 2011. Det er noe lavere score i 2015 på spørsmålene om ”møtearenaer og stolthet av å jobbe på arbeidsplassen” enn i 2013 og 2011.

Måten kommunen er organisert på får lavere score i 2015 enn i 2013, og er på samme nivå som 2011.

Samarbeid mellom avdelinger og virksomheter har lavere score i 2015 enn de forrige undersøkelsene.

Nærmeste leder med personalansvar, virksomhetsledere og kommunalsjefer får gjennomgående noe lavere score i 2015 enn 2013 og på nivå med 2011, mens rådmannens lederteam får høyere score i 2015 enn i 2013.

Det er høyere score i 2015 angående lønnsbetingelser enn i 2013 og 2011.

Bare halvparten har svart

Svarprosent 525 personer (av 1020 spurte) deltok, og dette gir en svarprosent på 51,5 %. I 2013 var den på 60 %, og i 2011 53 %.

Det er ønskelig med en svarprosent på 60–70 % står det i saksfremlegget til administrasjonsutvalget (Formannskapt) som skal ha undersøkelsen oppe til behandling tirsdag 12.januar.

Den samlede svarprosenten har gått ned til samme nivå som 2011. Likevel har mange virksomheter gode svarprosenter, mens noen har så lav deltakelse at resultatet ikke kan brukes (< 45 %).

Det er spesielt lav deltakelse hos virksomheter der ansatte jobber turnus. For virksomheter eller avdelinger der det er under åtte personer som har svart, kan det ikke tas ut egne rapporter. Dette er for å sikre anonymiteten til ansatte. Resultatet fra disse inngår i rapporten for kommunen totalt.