Godt at saken er avsluttet

Av: Tore Østby

Formannskapet har i Malvik har satt strek for mobbesaken. Dermed kan Line Sommer Hoel puste ut og se fremover. Ordfører Ingrid Aune føler seg sikker på at det var riktig å avslutte saken nå.

– Vi har stor respekt for at de her er en krevende sak å stå i for kvinnen, og det har også bidratt til at vi trekker anken og legger tingrettens dom til grunn, sier Ingrid Aune til Malviknytt.

Ingrid Aune har fått en skikkelig ilddåp som ordfører i Malvik. De siste dagene har hun vært utsatt for en enorm mediestorm, og sterkt folkelig engasjement mot et vedtak hun har vært med på å fatte. Hun innrømmer at det har vært tøft, men ønsker ikke å klage.

– Uansett hvor tøft dette har vært for de ulike partene i denne saken, tror jeg at det er tøffest for kvinnen som har stått i denne saken i så mange år, sier Ingrid Aune.

Ordføreren har hatt mye kontakt med Line Sommer Hoel. Det var ordføreren selv, som fortalte om at Formannskapets skulle vurdere ankespørsmålet på nytt, og hun snakket med Line senest i går. Underveis har ordføreren fått svært mange tilbakemeldinger i denne saken fra alle hold.

– Det som har vært avgjørende for saken, er informasjonen vi har sittet på og den nye informasjonen vi har fått gjennom jula, og hvor stor belastning denne saken har hatt for et enkeltmenneske, sier Aune

Sør-Trøndelag tingrett fastslo i sin dom at skolen og Malvik kommune er erstatningsrettslig ansvarlig for de skadene hun er påført. Ifølge den ferske dommen har skolen og kommunen ikke fulgt opp eleven godt nok.

Formannskapet vedtok å anke saken, etter en klar anbefaling fra kommuneadvokaten:

  • Malvik kommune frifinnes
  • Line Sommer Hoel dømmes til – innen 14 dager fra dommens forkynnelse – å betale Malvik kommunes saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten.

Så snart det ble kjent at Formannskapet med knapt flertall vedtok å følge kommuneadvokatens anbefaling, kom det sterke reaksjoner fra mange hold. I går kveld kom pressemeldingen om at anken ville bli trukket.

Høyres Eva Lundemo fremmet en interpellasjon for kommunestyret om at anken skulle trekkes. I følge ordføreren, har ikke Formannskapets nye vedtak noe med denne Interpellasjonen å gjøre.

– Vi har kommet til at vi mener Malvik kommune bør trekke anken etter en ny helhetsvurdering av saken. Gjennom jula har vi fått mer informasjon, blant annet om hvor krevende saken har vært for kvinnen. Selv om det kan finnes gode juridiske argumenter for en anke, så mener vi at belastningen på enkeltmennesket i denne saken er og har vært svært stor. Ut ifra en ny helhetsvurdering av saken trekker Formannskapet derfor anken, sier Aune til Malviknytt.

I sosiale media var det flere som kom med påstander om at formannskapsmedlemmer, som behandlet ankesaken var inhabile på grunn av sin tilknytning til Vikhammer skole. Det avviser ordføreren.

– Det er ingen som har vært inhabil i denne saken som har vært med på behandlinga i Formannskapet så lenge jeg har sittet som ordfører. Det er viktig å følge regelverket for habilitet, og opptre ryddig skikkelig og korrekt i alle saker også i denne.

Nå forholder Malvik kommune seg til dommen i Sør-Trøndelag tingrett. Ingrid Aune er opptatt av å gjøre det som gjøres kan for å unngå flere slike saker.

– Ingen kan dessverre gi noen garantier for at det ikke vil foregå mobbing i fremtiden. Vi må bruke den oppmerksomheten og energien som ligger i denne saken for å sørge for et godt arbeid mot mobbing i Malvik og andre kommuner i tiden fremover. Vi kan alltid bli bedre, og skal aldri akseptere at noen mobbes. Det vi som politikere kan gjøre nå, er å bidra til at barn som går i Malvikskolen i dag får en god oppvekst. Først og fremst må vi fortsette arbeidet med å sette alle voksne i skolesystemet i Malvik i stand til å se hva som foregår, slik at det blir mulig å gripe tak i mobbing på et tidlig tidspunkt. Jeg vil i fortsettelsen være en krevende skoleeier som holder trøkket på arbeidet mot mobbing oppe også etter media er ferdig med denne konkrete saken. Dette er en dugnad alle må bidra i, sier Aune.