Kommunen kan ha brutt menneskerettene.

Det skriver jurist og menneskerettaktivist Marius Reikerås i et offentlig brev til rådmannen og formannskapet ved ordfører i Malvik kommune.

I en kommentar til Malviknytt.no skriver Reikerås at vi ikke, under noen omstendighet, skal akseptere at en ung jente frarøves sin dyrebare livskvalitet som følge av grove og langvarige overgrep, for deretter å bli ytterligere krenket av en kommune som bryter med menneskerettene.

– Politikere som er satt til å forvalte folkets ve og vel, må kjenne til de grunnleggende menneskerettene. Og i tillegg ha en god porsjon med menneskelig fornuft og empati.

– I Malvik- saken har noen bommet ganske så grovt på akkurat dette, sier Reikerås.

Offentlig brev

I brevet til ordfører og rådmann peker Reikerås på en rekke punkter han mener underbygger kravet som mange nå har stilt om at anken må trekkes.

– Det vises til den mobbesak som har vært oppe til doms i Sør- Trøndelag tingrett, og hvor kommunen ble kjent erstatningsansvarlig for de ekstreme belastninger som Line Sommer Hoel er blitt påført.
Beslutningen kommunen har tatt om å anke saken har, som kjent, skapt et voldsomt engasjement rundt om i landet. Og støtten til Line Sommer Hoel, er formidabel, skriver han i brevet til kommunen.

– Jeg er i likhet med titusenvis av mennesker i dette landet, opprørt over kommunens handlemåte overfor Hoel. Den samsvarer ikke med den plikt det offentlige har til å bekjempe all form for mobbing, hevder Reikerås.

– Og jeg er ikke videre imponert over kommunens kunnskapsnivå, hva nettopp gjelder å ivareta hennes menneskeretter, skriver han.

Reikerås har følgende bemerkninger:

– For det første, finner jeg det urovekkende at kommunen, subsidiært, har påberopt seg foreldelse. Malvik kommune burde heller ikke ha nedlagt påstand om at Hoel skulle dekke kommunens omkostninger ved et eventuelt tap.

Anken er også brudd på EMK

Også prosessen rundt beslutningen med å anke saken, er etter Reikerås sin mening tvilsom i forhold menneskerettene.

De strenge habilitetsreglene som gjelder etter EMK artikkel 6 nr 1, kan belyses ved at Norge, for bare få uker siden, nok en gang ble domfelt for brudd på habilitetsreglene under EMK artikkel 6 nr 1.

Mange har trodd at habilitetsreglene i EMK artikkel 6 er begrenset til kun å gjelde dommere. Dette er ikke riktig. EMK artikkel 6 gjelder også for for offentlige tjenestemenn og kvinner.

Følgelig kan det stilles spørsmål ved om to av de som stemte for å anke avgjørelsen inn for lagmannsretten, var inhabile ved sin beslutning.

– Jeg har forstått det slik at to av de som gikk inn for å anke saken da den var til behandling i Formannskapet, har sine sivile jobber i skolevesenet, skriver han.

Reikerås er av den oppfatning at Malvik kommunen snarest må trekke anken tilbake, og han gjør oppmerksom på at dersom kommunen velger å opprettholde anken, så vil han varsle sine kontakter i Europaparlamentet om dette.

Les hele brevet her Åpent brev til Rådmann i Malvik kommune