Kaller dommen sarkastisk og innkaller medelever som vitne i ankesak

I anken som Malvik kommune har sendt Frostating lagmannsrett varsles det at flere medelever og lærere kalles inn som vitner i saken hvor kommunen ble dømt for mobbing.

Malvik kommune ble dømt til å betale erstatning for skader og tap Line Sommer Hoel er påført etter mobbing av henne mens hun var  elev ved Vikhammer skole.

I anken skriver kommunens advokat Per Anders Engelsen at tingretten på nærmest sarkastisk vis har konkludert med at Vikhammer ungdomsskole har manglende kunnskap om regelverket, fordi rektor uttalte at han var hos Fylkesmannen for å få veiledning.

Kommunen sier i sin anke at de ikke tror på Line Sommer Hoel med å skrive:

– Ankemotparten har ikke vært utsatt for mobbing i skolen som personalet har vært eller burde ha vært kjent med og satt inn tiltak mot.

– Personalet har gjort det de skulle og burde ha gjort for at ankemotparten skulle hatt et godt fysisk og psykososialt miljø på skolen.

Påstand

Advokat Engelsen har på vegne av Malvik kommune nedlagt følgende påstand til lagmannsretten:

  1. Malvik kommune frifinnes
  2. Line Sommer Hoel dømmes til – innen 14 dager fra dommens forkynnelse – å betale Malvik kommunes saksomkostninger for tingretten og lagmannsretten.

Erstatningen skal utmåles i en egen sak som nå er utsatt i påvente av ankesaken.

Anket med én stemmes flertall.