Homla naturreservat vernet i dag

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne 66 skogområder og Homla-vassdraget i Malvik er ett av dem.

Vern av skogområder skal bidra til et representativt vern av skogtyper og sikre truede arter og naturtyper i norsk skognatur. Norge har stor variasjon av skogtyper, også skogtyper som er internasjonalt sjeldne. Nær 50 prosent av de truede og nær truede artene i Norge lever i skog.

Varierte skogsområder

Områdene som vernes har stor variasjon. Her fins blant annet større gammelskogsområder opp mot fjellet, gammel granskog i mosaikk med slåttemyrer, bratte bekkekløfter, frodige edellauvskoger med gamle hule eiker og skog i bratte lier ved Sognefjorden. Med dette vedtaket øker norsk skogvern fra nær 2,7 prosent til nær 2,9 prosent av den produktive skogen i landet.

-Regjeringsplattformen sier at vi skal styrke arbeidet med frivillig skogvern. Jeg er glad for at vi får på plass disse viktige verneområdene, sier klima- og miljøministeren.

Homla naturreserv
Homla naturreservat

Sikrer leveområder for truede arter

Områdene som nå er vernet vil sikre viktige leveområder for et stort antall truede og nær truede arter. Det inngår også flere truede og nær truede naturtyper i områdene.

Vernevedtaket vil bidra til oppnåelse av særlig følgende to nasjonale mål for naturmangfold:lenke:  KLDs budsjettproposisjon, Prop 1 S (2015-2016) for Klima- og miljødepartementet, side 63.)

”Eit representativt utval av norsk natur skal bevarast for kommande generasjonar.”

”Ingen arter og naturtypar skal utryddast, og utviklinga til truga og nær truga arter og naturtypar skal betrast”

Frivillig skogvern

Områdene inngår i all hovedsak i arbeidet med frivillig skogvern på privat grunn. Det innebærer at grunneierne selv har tilbudt områdene for vern, mot erstatning. Det inngår også noe skog eid av Statskog SF. Interessen for frivillig skogvern har de siste årene økt, og det pågår vernearbeid for et stort antall områder.

– Jeg vil berømme de mange skogeieren som har tilbudt sin skog for frivillig vern. Dette er et svært positivt samarbeid mellom miljømyndighetene og skogeierne, sier klima- og miljøminister Sundtoft.

Vernevedtaket omfatter ca. 260 kvadratkilometer nytt verneareal, hvorav ca. 162 kvadratkilometer er produktiv skog. Aldri tidligere er det i Norge vedtatt å verne så mye produktiv skog.

Homla