Tror på alt, inntil det motsatte er bevist

Malvik kulturråd har sendt brev til Malvik kommune ved ordfører og rådmann der de peker på at den planlagte oppgraderingen av Ytre Malvik samfunnshus (YMS) ikke vil bli igangsatt som vedtatt.

– Ut fra orientering gitt av leder av enhet for kultur, Arve Renå, forstår vi at de 5 mill kroner som er bevilget for 2015 ikke er tatt i bruk, skriver kulturrådet i brevet.

– Det eneste som vi er kjent med er satt i gang, er en minikonkurranse for å få tilbud på rådgivningsgrunnlag som skulle føre fram til et anbudsgrunnlag for en totalrenovering av Ytre Malvik Samfunnshus, skriver kulturrådet.

– Kulturrådet setter stor pris på at politikerne ønsket å gjøre et stort løft for å bringe YMS opp på en høyere standard, både bygningsmessig og som kulturarena, i økonomiplanen 2015- 2018, heter det i brevet fra Malvik kulturråd.

Fornøyd med oppussing

Malvik kulturråd påpeker at brukerne av YMS er fornøyde om samfunnshuset blir gjenstand for en liten oppgradering som foreslått i 2012.

– I valgkampen var det bred enighet om at YMS skulle rustes opp. Nå appellerer vi til kommunen og politikerne om at de holder noen av disse lovnadene, sier Bjørn Stuevold i Malvik kulturråd.

– Tror du at det blir noe av oppussingen av YMS etter de rådende forhold?

– Vi tror på alt vi, inntil det motsatte er bevist, sier Bjørn Stuevold.

Her er hele brevet:

Til Malvik kommune

v/ordfører Ingrid Aune og administrasjonen

v/konst.rådmann Randi Rasmussen

7550 Hommelvik

YMS-oppgradering i en økonomisk trengselstid

Malvik kulturråd ser ut fra forslaget til budsjett for 2016 og økonomiplanperioden 2016 – 19 at den planlagte oppgraderingen av Ytre Malvik samfunnshus (YMS) ikke vil bli igangsatt som vedtatt.

Ut fra orientering gitt av leder av enhet for kultur, Arve Renå, forstår vi at de 5 mill kroner som er bevilget for 2015 ikke er tatt i bruk.

Det eneste som vi er kjent med er satt i gang, er en minikonkurranse for å få tilbud på «rådgivningsgrunnlag som skulle føre fram til et anbudsgrunnlag for en totalrenovering av YMS», i følge vedlikeholdsleder Bjørn L. Mæhre i Malvik Eiendomsservice.

Kulturrådet setter stor pris på at politikerne ønsket å gjøre et stort løft for å bringe YMS opp på en høyere standard, både bygningsmessig og som kulturarena, i økonomiplanen 2015- 2018. I lys av kommunens nåværende økonomiske situasjon, innser vi imidlertid at ambisjonene om den foreslåtte oppgraderinga må utsettes.

Dermed er vi tilbake til det utgangspunktet som kulturrådet hadde for sitt innspill til politikere og administrasjon i 2012, der målet var å få YMS til å fungere bedre som en kulturarena.

I utredningen som kulturrådet utarbeidet og la fram i 2012, beskrev vi de tiltakene som vi mener vil gjøre samfunnshuset tjenlig for vår aktivitet, og kostnadene ble den gangen stipulert til ca. 4 – 5 mill.kr. Dette omfattet bl.a. permanent lyd- og lysanlegg og teleskoptribune i storsalen.

Det hele baserer seg på at YMS skal rendyrkes som kulturarena, og at huset ikke lenger skal brukes til kroppsøving og idrettsaktiviteter.

I og med at den nye idrettshallen ved Malvik videregående skole nå er tatt i bruk og avlaster Malvikhallen, ligger alt til rette for å sette i gang det arbeidet vi ba om. Undertegnede, som er hhv leder og sekretær i Malvik kulturråd, er oppnevnt til å representere kulturrådet i den prosjektgruppa som kommunen skulle etablere for å jobbe med utviklinga av YMS til en kulturarena for ytre Malvik.

Vi etterlyser en oppfølging fra kommunens side i dette arbeidet/utvalget. Kulturrådet ber med dette politikerne og administrasjonen om å prioritere de 5 mill. kr. som er satt av til prosjektet i 2015, til iverksettelse av de mest nødvendige tiltakene for å gjøre huset brukbart for kulturlivet, skolene, barnehagene og lokalmiljøet for øvrig.

Dette er svært betydningsfullt, ja, en nødvendighet, for all den frivillige kulturaktivitet som utøves i lokalsamfunnet i ytre Malvik i de kommende årene, inntil en mer permanent løsning for kulturarena kan realiseres.

Mvh Malvik kulturråd

Bjørn Stuevold, leder

Kåre Moum, sekretær