Åpent brev til kommunen

Pårørendegruppa ved Hommelvik Helsetun har sendt et åpent brev til Malviks politikere, rådmann og administrasjon, ledelsen ved Hommelvik Helsetun.

Her er brevet i sin helhet:

Gjennom media og budsjett for 2016 er vi blitt orientert om flere forslag til innsparingstiltak innenfor helse og omsorg, noe som gjør oss pårørende veldig bekymret.

Vi skrev 19.nov en e-post til virksomhetsleder ved Hommelvik Helsetun der vi ba om et møte for å drøfte følgende områder: Bemanning, sikkerhet, kompetanse, aktivisering og informasjonsflyt. Vi skrev også at vi gjerne vil samarbeide med ledelse og ansatte om å skape best mulig omsorg. Vi ringte uka etter og etterlyste svar, men ble da bedt om å sende konkrete spørsmål skriftlig. Pga tidspress har vi valgt å ikke utforme et nytt brev til helsetunets ledelse, men isteden sett det som nødvendig å skrive et åpent brev adressert til flere instanser, deriblant kommunepolitikerne.

Hommelvik Helsetun har en visjon, «å se hele mennesket i all handling». Videre sies det at hver enkelt beboer skal få vedlikeholdt/opprettholdt sitt funksjonsnivå, oppleve mening og innhold i hverdagen. Pårørende skal være en viktig samhandlingspartner.
I budsjettforslaget for 2016 står det at Malvik kommune skal sikre høy etisk standard i sine tjenester via verdiene «åpen, nyskapende, samhandlende:» Det står også at kommunen står overfor utfordringer med tjenesteyting til langt flere eldre i årene som kommer.

Malvikerklæringa, som er en felles politisk avtale mellom Malvik Arbeiderparti, Miljøpartiet De Grønne, Malvik SV og Malvik Senterparti, sier at partiene vil sørge for at Hommelvik Helsetun er i full drift så raskt som mulig og at det skal tilbys faste og hele stillinger med riktig fagkompetanse.

I budsjettforslaget for 2016 foreslås det en reduksjon på 15 årsverk innenfor helse og velferd.

Ut i fra det som har kommet fram i media foreslås det at antall ansatte skal reduseres, det skal kuttes i bruk av vikarer, og det skal innføres dobbeltrom.

Vi vil gjerne utdype områdene vi skisserte i e-post til virksomhetsleder:

  • Antall ansatte reduseres med 15 årsverk. Vi pårørende ser at det allerede i dag er for få ansatte ved Hommelvik Helsetun. Ved gjentatte spørsmål om hvor mange som er på vakt dag, kveld og natt får vi til svar at det er forsvarlig. Skoler og barnehager har grenser for antall barn pr ansatte. Hvorfor er det hemmelig hvor mange beboere det er pr ansatt ved Hommelvik Helsetun? Vi fikk imidlertid tidlig i høst vite at det at det skal være to nattevakter på 34 beboere fordelt på fire avdelinger og to etg. Dette ble vurdert som forsvarlig med begrunnelse i helsetunets moderne teknologi. Realiteten er imidlertid at ytterst få av beboerne ved helsetunet har forutsetninger for å benytte seg av denne teknologien (moderne trygghetsalarm). Det kan derfor sees på som en falsk trygghet. Når vi vet at flere av beboerne er sterkt pleietrengende og har behov for tett oppfølging, også på natt, sier det seg selv at det blir vanskelig for de ansatte å ha oversikt og foreta tilstrekkelig med tilsyn av hver enkelt beboer. Vi vet også at mange trenger to pleiere ved hvert stell, da er altså de to på jobb bundet til ett rom, enten i 1. eller 2.etg, mens resten av beboerne må vente. Vi ønsker å vite grunnlaget for valgt bemanning og hvilke begrunnelser det er for å vurdere tilsyn og sikkerhet som forsvarlig?
  • Vi etterspør rutiner/prosedyrer ved rapportmøter, vaktskifter og pauser, og ellers ved stell på de enkeltes rom der to pleiere er påkrevet. I dag er beboerne til tider overlatt til seg selv. Da ropes det om hjelp mens travle ansatte haster forbi. Det er vondt å se på, både av hensyn til den pleietrengende som føler seg fullstendig alene, overlatt til seg selv, men også med tanke på den frustrasjon som de ansatte må føle av ikke å strekke til slik de gjerne ønsker. Vi vil vite om det skal være en ansatt tilstede på stua til enhver tid, og hvor ofte skal de sengeliggende, og de som ikke klarer å benytte seg av alarm, ha tilsyn dag/kveld/natt. Dette av hensyn til risiko for ulykker, liggesår, utrygghet m.m.
  • I budsjettforslaget sies det at det skal legges til rette for økt kompetanse og bruk av velferdsteknologi. Vil det bli rom for kursing, opplæring osv?
  • De to 100% aktivitørstillingene ble overført til pleien da sykehjemmet ble flyttet fra Grønberg til Hommelvik, disse er det nødvendig å tilbakeføre til det de er ment å være da mange av beboerne blir passive og deprimerte av dager uten annet innhold enn pleie og mat. Norsk Senter for Menneskerettigheter ved UiO sier i årboka fra 2013 at det er store utfordringer i sykehjem og at det også forekommer brudd på menneskerettighetene, f.eks. unnlatelseshandlinger som å ikke ha tid til å følge pasienten på do, ikke ha tid til turer i frisk luft og manglende aktivisering. Vi krever at aktivitørene blir satt inn i sine stillinger igjen og at pleiedelen fylles opp med dertil faglærte ansatte. Vi etterspør også ergoterapeuter og fysioterapeuter.

Det oppleves ofte at det er manglende informasjon fra helsetunet til de pårørende.

Vi etterspør bl.a. primærkontakter og pårørendesamtaler, noe vi ble forespeilet, men ikke har sett noe til.
Det kan nevnes at Rita Ottervik i vår nabokommune nylig ble intervjuet på lokal TV vedr. avvik i barnehager, der hun så klokelig sa at Trondheim kommune har innført en åpenhetskultur i forhold til avvik i barnehager og sykehjem. Dette for å synliggjøre problemene og få de løst. I denne saken ser det ut som Malvik kommune gjør det motsatte og innfører en taushetskultur.

Kutt i bruk av vikarer.

Den enkelte brukers nivå må være dimensjonerende for bemanning. Slik vi ser det, og som forklart over, er det pr i dag for få ansatte ved Hommelvik Helsetun. Kutt i antall ansatte, både faste og vikarer, vil ramme de ansatte direkte da det vil gi et tøffere arbeidsmiljø og travlere dager, noe som igjen vil gå ut over beboerne. Vi oppnår ikke god pleie om de ansatte ikke har det bra. Stor arbeidsbelastning fører ofte til sykemeldinger, det vil derfor bli like stort behov for vikarer i framtida, og vi kan derfor ikke godta noen kutt.

Forslag om dobbeltrom.

Dette er et forslag som vi pårørende reagerer sterkt på og som hvis det gjennomføres vil være et stort tilbakeskritt i forhold til omsorgen for våre eldre og deres krav om verdighet jfr Lov om kommunale helse og omsorgstjenester m.m. (helse og omsorgstjenesteloven)

Oppsummering:

For å oppfylle Helsetunets visjon trengs flere ansatte, vi godtar derfor ingen kutt. Pårørendeforeningen vil også bli involvert som samhandlingspartner.

Malvik Kommune skal sikre høy etisk standard, vi trenger derfor alle de ansatte vi har og flere til.

Vi forventer at AP, MDG, SV og SP fortsatt jobber for full drift og faste hele stillinger med fagkompetanse.

Vi i pårørendegruppa vil at Hommelvik Helsetun skal være et hjem hvor beboerne behandles med verdighet. Sykehjemmet skal ikke være et oppbevaringssted. Det skal heller ikke være et moderne skall uten godt innhold. Vi vil at beboerne skal få god pleie og omsorg, noe som ikke er mulig med lav bemanning. Norsk Sykepleierforbund beskriver forsvarlighetskravet som en minstestandard, men mellom god praksis og forsvarlighetskravets nedre grense vil det være rom for at den enkelte kommune kan utøve skjønn.
Vi ber om at Malvik Kommune utøver sitt skjønn til det beste for alle flotte ansatte og våre kjære beboere!

Av Per-Jacob Størdal, Nils Ivar Bjørgen og Randi Stubban, på vegne av Pårørendeforeningen ved Hommelvik Helsetun.