Politiske møter uke 50

Kontrollutvalg

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset mandag, den 07.12.2015 klokken 17:00.

 • Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 2.11.15.
 • Rapport forvaltningsrevisjon – Økonomisk sosialhjelp Malvik kommune.
 • Oppdatert status økonomi – Malvik kommune.
 • Referatsaker til kontrollutvalgets møte 7.12.15.
 • Bruk av revisjonsressurser 2016 – prioritering.
 • Avtaler finansiell revisjon og forvaltningsrevisjon 2016.
 • Møteplan 2016 for kontrollutvalget.
 • Eventuelt.

 

Her kan du lese saksdokumentene.

Eldrerådet

Etter planen skal det avholdes møte i Eldrerådet onsdag, den 09.12.2015

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen og skal kunne uttale seg om alle forslag som gjelder levekårene for eldre i kommunen.

Her kan du lese om Eldrerådet i Malvik kommune.

Utvalg for areal og samfunnsplanlegging

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset torsdag, den 10.12.2015 klokken 09:00.

Saker til behandling

 • PlanID201505 – Fastsetting av planprogram – Områderegulering for Vikhammer sentrum
 • Reguleringsplan med KU for E6 Væretunnelen – Helltunnelen med Muruvik. Justering av vedtak for første gangs behandling.
 • 2. gangs behandling av planID 201502 – Detaljregulering for Svebergmarka boligområde, felt B13
 • 2. gangs behandling av detaljregulering for Svebergmarka boligområde, felt B20, 21, 22, 23a og 23b
 • Forbordsvegen 330 – Bruksendring uthus/garasje
 • Stavsjøvegen 19B – klage på avvisningsvedtak

 

Øvrig agenda:

 • Trafikksikkerhetsutvalg
 • Div. orienteringer

 

Her kan du lese saksdokumentene.

 

Ungdomsrådet

Etter planen skal det avholdes møte i Ungdomsrådet torsdag, den 10.12.2015

Malvik ungdomsråd skal fremme ungdommenes interesser og tale deres sak i Malvik kommune.
Rådet skal gi politikerne i Malvik kommune råd om behandling av saker som angår ungdom, og har talerett i kommunestyret og i de faglige hovedutvalgene.

Her kan du lese om Ungdomsrådet i Malvik kommune.