82 avvik i hjemmesykepleien

Det er i løpet av de siste to årene er det meldt fra om 82 avvik innenfor hjemmesykepleien i Malvik. Dette kunne ordfører Ingrid Aune fortelle da hun svarte på en interpellasjon i kommunestyremøtet mandag kveld.

Fra hjemmesykepleien hadde ordføreren fått oppgitt følgende eksempel for perioden:

Manglende dokumentasjon 10 avvik.

Dette er avvik knyttet til fagprogrammet Profil og ofte manglende kunnskap om bruken av programmet. Tiltak for oppfølging: Det blir gitt fortløpende opplæring til ansatte.

Legemidler 20 avvik.

Her er det avvik som skyldes feil medikamenter i ukedosett. I mange tilfeller blir manglene oppdaget før medikamentene leveres ut til bruker. Tiltak for oppfølging er nye rutiner er gjennomgått og det er og blir gitt opplæring til sykepleierne.

Personlige feil gjort av ansatte 50 avvik.

Det kan være oppdrag som er glemt utført til riktig tidspunkt, beskjed som ikke er formidlet videre og så videre. Tiltak for opplæring er at i disse tilfellene blir de det gjelder snakket med.

Pleie utført med «tvang» 2 avvik. Dette gjelder en dement bruker som motsatte seg bistand til stell, og der pårørende «forlangte» at det ble utført av ansatte.

Kultur for å melde avvik

Av denne oppsummeringen leser ordføreren i Malvik at det er kultur for å melde avvik i Malvik kommune, som oppfordrer ansatte som har avvik å melde om og gjøre dette i tråd med rutinene.

En gjennomgang av avvikene viser at det i perioder med stor arbeidsbelastning, samtidig med mindre stabilitet i ansattegruppa blir skrevet flere avvik.

I hele 2014 og halve 2015 var det stor arbeidsbelastning, samtidig som det ble brukt mye vikarer.

Høsten 2015 har vært preget av stabilitet av ansatte og en noe «roligere» arbeidssituasjon, og da går avvikene ned i omfang.

Gode rutiner og menneskelige ressurser som yter gode tjenester er også grunnleggende for at kommunen greier å gi de lovpålagte tjenestene som brukerne har krav på.

Avviksskjema er utarbeidet og skal ligge tilgjengelig på alle virksomheter. Disse skal være kjent for alle ansatte.

Malvik kommune er kommet godt i gang med å utarbeide og ta i bruk nytt kvalitetssystem. Etter hvert skal alle typer avvik meldes via dette. Når det gjelder rutiner for avvik er rutinen at avviksskjema benyttes, at avvik derigjennom føres skriftlig, og de vil få status som lukket når de er ferdig behandlet, sa ordfører Ingrid Aune mandag kveld.

.