Politiske møter uke 49

Denne uken starter med møte i Formannskap og Kommunestyret mandag. Torsdag er det utvalgsmøter for Oppvekst  Kultur (OPPKU) og Helse Velferd  (HEVE)

 

Administrasjonsutvalget

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset mandag, den 30.11.2015 klokken 14:00.

Referatsaker

 • Referat fra Arbeidsmiljøutvalget 01.10.15

Saker til behandling

 • Sykefravær 2. og 3. kvartal 2015

Øvrig agenda:

 • Orientering omstillingsprosessen i Malvik kommune

 

Formannskapet

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset mandag, den 30.11.2015 klokken 14:00.

Saker til behandling

 • Godkjenning av protokoll fra formannskapets møte 26.11.15.
 • Prioritering av spillemidler 2016
 • Malvik kommunes kulturpris 2015 (Saksfremlegg legges frem i møtet)
 • Malvik kommunes frivillighetspris 2015 (Saksfremlegg legges frem i møtet)

 

Klagenemnda

Mandag, 30.11.2015 skal det etter planen avholdes møte i Klagenemd.

I henhold til Forvaltningslovens § 28 kan enkeltvedtak påklages av parter i saken. Klagen skal behandles av et organ som er overordnet det organ som har truffet vedtaket.

I Malvik kommune er formannskapet satt til klagenemnd.

Klagenemnda behandler alle klager over enkeltvedtak som etter lov ikke skal behandles av annen klageinstans, herunder Fylkesmannen.

 

Kommunestyret

Møtet avholdes i Kommunestyresalen på Rådhuset mandag, den 30.11.2015 klokken 18:00.

Referatsaker

 • Møtereferat Malvik ungdomsråd august 2015
 • Møtereferat Malvik ungdomsråd september 2015
 • Møtereferat Malvik Ungdomsråd oktober 2015
 • Møtereferat Malvik Ungdomsråd november 2015
 • Møtereferat byggekomite 07.04.15
 • Møtereferat byggekomite 07.09.15
 • Protokoll fra møte i kontrollutvalget 02.11.15
 • Videre arbeid med kommunereformen
 • Korrespondanse vedrørende kommunestyresak 100/15 i Malvik – kommunereformen
 • Eiermøte i TrønderEnergi AS – tirsdag 27.10.15
 • Møteprotokoll representantskapet i Revisjon MidtNorge IKS 28.9.15
 • Protokoll fra styremøte i TBRT IKS 23.09.15

Saker til behandling

 • Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte 26.10.15.
 • gangs behandling av planID 201405 – Detaljregulering for Saksvik Øvre
 • Godkjenning av nye deltakere i Trondheim Havn IKS
 • Status og fremdrift politiske saker – oppfølging av politiske vedtak 1.1.15 – 15.6.15
 • Tilsetting av rådmann – gjennomføringsplan
 • Klage etter andre gangs behandling av forslag til reguleringsendring for del av «Områdereguleringsplan for Hommelvik sentrum» – Parkeringsplass for Sandfjæra barnehage, ny saksframstilling

Forespørsel

 • Interpellasjon til kommunestyret 30.11.15 – Rutiner for føring og oppfølging av avvik ved Vikhammer og Hommelvik helsetun og hjemmesykepleien i kommunen
 • Interpellasjon til kommunestyret 30.11.15 – Legevaktordningen i Malvik kommune
 • Interpellasjon til kommunestyret 30.11.15 – Gratis folkebad og bassengtrening både i indre og ytre del av Malvik

Øvrig agenda:

 • Statens etablering av akuttmottak i Malvik – informasjon (Kl. 18.00)
 • Oppsummering av folkevalgtopplæringen v/ ordfører.

 

Utvalg for helse- og velferd

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset torsdag, den 03.12.2015 klokken 09:00.

Saker til behandling

 • Forslag til møteplan og befaringer 2016 – helse og velferd

Agenda:

 • Velkommen
 • Presentasjon og gjennomgang av ansvarsområder på overordnet nivå for Hjemmesykepleien, Boveiledningstjenesten og Psykisk helsetjeneste og rus
 • Drøfting av økonomi og omstilling for Helse og velferd i Malvik kommune
 • Forslag til plan for omvisning ute på virksomhetene
 • Eventuelt

 

Utvalg for oppvekst og kultur

Møtet avholdes i møterom 1, på Rådhuset 3 torsdag, den 03.12.2015 klokken 09:00.

Saker til behandling

 • Vidhaugen barnehage – rehabilitering av uteområde
 • Forslag til møteplan og befaringer vår 2016 – utvalg for oppvekst og kultur

Øvrig agenda:

 • Orientering om barne- og familietjenesten. Nøkkeltall og orientering om barnevern, helsestasjon, tiltaksenhet og PPT.
 • Orientering om dagsaktuelle saker fra virksomhet kultur.
 • Orientering om rådmannens budsjettforslag 2016 for oppvekst.
 •  Protokoll og referat fra møtene.
 • Gjennomgang av hva som står i protokoll, og hvordan dokumentere saker under øvrig agenda som er drøftet.