Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten

Nye tall fra NAV i Sør-Trøndelag viser at det i Malvik har blitt åtte færre arbeidsledige den siste måneden.

Ved utgangen av november er det registrert 72 kvinner og 110 menn helt ledige, noe som er 2,5% av arbeidsstokken.

Ved utgangen av oktober var det samlede antall ledige i Malvik 190.

Ledigheten holder seg lav i fylket og ligger på 2,5 prosent ved utgangen av november. Prognosen for 2016 viser en liten økning i sysselsettingen og noe høyere ledighet.

Forventer økt ledighet neste år

I NAV Sør-Trøndelags prognose for arbeidsmarkedet i 2016 forventes forholdsvis små endringer i sysselsettingen i de fleste næringer. Oljeprisen med tilhørende investeringer har vist en kraftig nedgang gjennom 2015 og det er overveiende sannsynlig at oljeprisen vil forbli lav de nærmeste årene. Dette gir økt usikkerhet med hensyn til investeringene i oljesektoren framover, og i hvor stor grad dette gir i seg utslag i det sørtrønderske arbeidsmarkedet.

– Så fremt det ikke kommer store endringer i den økonomiske situasjonen eller en større endring av arbeidstilbudet som raskt endrer ledighetstallene, tror vi ledigheten vil ligge på et noe høyere nivå neste år. På bakgrunn av de markedsmessige utviklingstrekk vi ser både lokalt og internasjonalt, anslår vi at ledigheten i fylket øker fra et gjennomsnitt på 2,6 % i 2015 til 2,8 % i 2016 , sier Arve Winsnes, avdelingsdirektør i NAV Sør-Trøndelag, i en pressemelding.