Kultur og frivillighetsprisen avgjøres mandag

På den siste dagen i november avgjør formannskapet i Malvik hvem som skal tildeles årets kultur og frivillighetspris. Det er kommet inn tre forslag til mottakere for kulturprisen og tre kandidater til frivillighetsprisen.

Kulturrådet og idrettsrådet har hatt forslagene oppe til behandling og i samråd med dem legges det frem en innstilling i formannskapsmøtet.

Formannskapet kan i følge statuttene gi prisene til kandidater som formannskapet selv nominerer, eller de kan velge og ikke dele ut prisen. Prisutdelingen skal begrunnes. Behandlingen i møtet er unntatt offentligheten.

Kulturprisen

Kulturprisen er et kunstverk utført av en kunstner bosatt i kommunen og et diplom som skal bære kommunevåpenet. Diplomet skal være påført ”Malvik kommunes kulturpris”, samt årstall.

Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for Malvik kommunes kulturliv, eller som har satt Malvik kommune på kulturkartet gjennom sin innsats.

De foreslåtte kandidatene er

Øystein Sneisen, 69 år, fra Hommelvik. (Foreslått av Torstein Fosmo)

Under hans organisatoriske ledelse ble Arbeiderfestivalen i Hommelvik til det etablissementet det er i dag – et viktig sted å besøke for landets sosialdemokratiske og politiske elite. En folkelig festival, med både kulturelt og politisk innhold, som setter Hommelvik på det politiske kartet ca. én uke i året.

Nevnes bør også hans engasjement for et nytt Folkets Hus – et engasjement som for alvor satte bygging av nytt kulturhus på agendaen.

Jan Eirik Eggen, 42 år, fra Hommelvik. (Foreslått av Torstein Fosmo)

Jan-Eirik Eggens engasjement strekker seg allerede over mange år – og vil fortsette å gjøre det i mange fler. Til tross for et svakt syn gir han lys og lyd til utallige forestillinger hvert år – uten honorar – med en ærekjær holdning til sin hobby.

Han gjorde seg bemerket med sitt engasjement for nytt Folkets Hus og som de tidligere brukerne av Folkets Hus’ representant i prosjektet «Bruket kulturhus» har han ivaretatt kulturlivets interesser også på et høyere plan.

Øyvind Haagenstad, 76 år, Hommelvik (Foreslått av Asbjørn Jullumstrø)

Han har vært aktiv i kultur, idrett og politikk i mange år. Han har vært formann i Hommelvik AUF og i Malvik Arbeiderparti i flere år. Han har også vært med å arrangere St. Olofsloppet i 20 år og har vært kasserer i dette i mange år. I år 2000 var han med å starte HIL’s Veteranlag og ledet dette i 10 år, og ikke minst har han ledet dugnadsgjengen (skogskaran) i HIL’s Veteranlag som han fortsatt leder med stø hånd.

Frivillighetsprisen

Frivillighetsprisen er et kunstverk utført av kunstner bosatt i kommunen og diplom. Diplomet skal bære kommunevåpenet, å være påført ”Malvik kommunes frivillighetspris”, samt årstall.

FrivilIighetsprisen skal synliggjøre frivillighetens egenverdi og samfunnsverdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Frivillighetens bredde og mangfold både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere. Prisen kan gis på grunnlag av en persons eller lokal forening eller gruppes frivillige innsats over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt.

De foreslåtte kandidater er

Svein Fred Buseth, Vikhammer (Foreslått av Arne M Raaen)

Buseth har i tiår etter tiår lagt ned en enorm innsats for Malvik Idrettslag, spesielt for fotball, men han har også vært leder og senere forretningsfører for hovedlaget.

Han ble æresmedlem i Malvik Idrettslag i år 2000.

Mari Ness Eriksen, Hommelvik (Foreslått av Leif Lundberg)

Hun er meget pliktoppfyllende og til å stole på, og hun kommer alltid til fastsatt sted og tid. Det vil være en stor oppmuntring for Mari å motta prisen. Hun gjør et fantastisk arbeid og er veldig godt likt av alle som jobber med frivillighet.

Peder Solem, Hundhammeren (Foreslått av Ole Erik Engan på vegne av flere)

Kandidaten har hatt mange verv i ungdomslaget Vidar og har vært sentral i Malvik Idrettslag hvor han er utnevnt til æresmedlem i idrettslaget.

Han er kontaktperson for Pilegrimsleden gjennom Malvik og er ansvarlig for rydding og merking av Pilegrimsleden. Er aktiv for å få gjennomført Kjerkstimarsjen fra Jervskogen til Engan hvert år.

Fast deltaker i dugnadsgjengen på Messebygget på Midtsand og har vært en god bidragsyter i forbindelse med restaurering av Malvik kirkestue.Peder Solem er svært dyktig og erfaren med saksgangen i forbindelse med byggeprosjekter og det er alltid han som gjennomfører slikt forarbeid.