Store kutt og økte avgifter

Ett halvt år etter at de nye helsetunene ble tatt i bruk, foreslår rådmannen nå å innstille drift av avdeling A i Hommelvik og å si opp ansatte.

For å dekke opp for korttidsplassene som blir borte fra avdeling A, tas 4 omsorgsleiligheter på Motrøtunet i bruk. I tillegg åpner rådmannen opp for at det skal være dobbeltrom og ikke enkeltrom, både ved Hommelvik Helsetun og i Stasjonsveien 20.

I valgkampen gikk daværende utvalgsleder for Helse og velferd og ordførerkandidat for AP, ut og lovet innbyggerne at hele Helsetunet skulle åpnes i løpet av året.

Etter en gjennomgang av den økonomiske situasjonen for Malvik kommune har administrasjonen kommet til at antall ansatte i helse og velferdssektoren må reduseres med omtrent 20 årsverk.

For virksomhet helse, vil reduksjonen i hovedsak ha tilknytning til de nye helsetunene som åpnet tidligere i år.

Kutt i økonomisk sosialhjelp – innføring av korttidssats

Dette kuttforslaget hadde rådmannen også i forbindelse med budsjett for 2015.  I saksfremlegget står det at rådmannen nå velger å fremme saken på nytt, grunnet den økonomiske situasjonen i kommunen.

For personer som søker økonomisk sosialhjelp for første gang, reduseres utbetalingssatsen til  80%.

Enslige får en reduksjon fra kr. 5.700,- til kr. 4.560,- som tilsvarer en reduksjon på kr. 1 140,- i måneden.

Ektepar og samboere får en reduksjon fra kr. 9.500,- til kr. 7.600,- som tilsvarer en reduksjon på kr. 1.900,- i måneden.

Person i bofellesskap får en reduksjon fra kr. 4 750 til kr. 3 800, som tilsvarer en reduksjon på kr. 950 i måneden.

Hvis dette blir politisk vedtatt, gjelder disse takstene fra 01.01.16 og vil gjelde for de tre første månedene.

Regulering av husleier i kommunale boliger

Rådmannen skriver at husleien i kommunale gjennomgangs- og omsorgsboliger er for lave og foreslår en økning.

Hvis dette blir politisk vedtatt, vil det medføre at en omsorgsbolig på 47,8 m² i Rønningsvegen 3 på Vikhammer, vil få en økt leie øke på kr 2.000,- fra kr 5.000,- til 7.000,-.

En omsorgsbolig på 67,6 m² i Motrøvegen 4, vil leien øke med kr. 2.460,- fra kr. 7.040,- til kr. 9.500,- og for en leilighet på 86,6 m² ved samme adresse, vil økningen bli på kr 2.845,- fra kr 8.155,- til kr 11.000,-.

En gjennomgangsbolig på 61 m² i Nessvegen vil leien øke med kr 1.000,- fra kr 7.500,- til kr 8.500,-.

For dagens leietakere vil de nye husleiesatsene gjelde fra tidligst 01.07.15 og for nye leietakere fra 01.01.2016. Dette vil gi Malvik kommune en økt årlig leieinntekt på ca 2,8 millioner.

Oppsigelse av samarbeidsavtale med Betania Malvik om dag – og døgnrehabilitering

IMG_2702Dagens avtale mellom Betania Malvik og Malvik kommune ble vedtatt i desember 2011 og hadde virkning fra januar 2012.

Avtalen har bidratt til gode rehabiliteringstjenester til innbyggere i Malvik kommune og fungert som alternativ til innleggelse i sykehus og sykehjem.

Rehabiliteringstilbudet omfatter 1 døgnplass, 365 dager i året og 3 polikliniske dagplasser

Rådmannen skriver at Malvik kommune har vært veldig fornøyd med rehabiliteringstilbudet, og samarbeidet har fungert veldig bra. Rådmannen skriver at tilbudet har faglig høy kvalitet og bidrar til økt mestring, selvstendighet og deltakelse. Oppsigelse av avtale om kommunal rehabilitering skyldes i hovedsak kommunens økonomiske situasjon.

Kostnaden på kr. 2 021 544 inkluderer det totale tjenestetilbudet som Betania Malvik leverer, eksempelvis rehabiliteringstilbud inkludert måltider og opphold. I tillegg har Malvik kommunen hatt utgifter til transport til tilbudet. Dette har en kostnad på ca kr. 200.000,- per år.

Ved oppsigelse gjelder en gjensidig oppsigelsestid på 6 måneder fra den 1.i påfølgende måned. Dette innebærer at avtalen tidligst kan opphøre f.o.m. 1.5.2016.

 

Andre kommunale tjenester:

Rådmannen legger opp til en prisvekst på 2,7 % på betalingssatsene for praktisk bistand i 2016. Unntaket er for husstander under 2G, som har et avgifts tak på kr. 186 pr mnd.

Trygghetsalarm

Forslag til ny sats gjeldende fra 1.1.2016 og vil gi en kostnad på kr 150 i måneden for dem med grunnstønad på under 2G og kr 250,- i måneden for den med grunnstønad på over 2 G

Gebyr for flytting av trygghetsalarm internt i huset vil øke fra kr 350 til 370 og ved flytting til annen adresse vil økningen bli fra kr 700,- til kr. 719,-

Matpriser

Forslag til ny sats gjeldende fra 1.1.2016

Varm mat pr dag vil øke fra kr 90,- til kr 95,-. Frokost, lunsj og kveldsmat vil øke fra kr 20,- til kr 25,- per måltid.

Fire måltider pr dag vil øke fra kr 150,- til kr 170,-. Ved abonnement pr måned på alle måltider vil det gi en økt kostnad på kr 700,- med en økning fra kr 3.300,- til kr 4.000,-.

Husholdning- leie og vask av tøy

Forslag til ny sats gjeldende fra 1.1.2016 og gjelder beboere som bor i bemannede omsorgsboliger med fellesareal. Betalingen gjelder driftskostnader (bruk av maskin, vaskemidler, vedlikehold). Forslag til ny sats gjeldende fra 1.1.2016 Vask av privat- og sengetøy. Ex dyner og puter vil øke fra kr. 500,- til kr. 520,-. Leie av sengetøy, dyne, pute, håndklær vil øke fra kr 100,- til kr 110,-

 

Dag- og aktivitetstilbud, pris pr dag

Forslag til ny sats gjeldende fra 1.1.2016. Dagtilbud pris pr dag inkluderer frokost, kaffe og middag øker fra kr. 128,- til kr. 150,- Transport til og fra dagtilbud øker fra kr 41,- til kr 50,- Dagtilbud i hjemmet øker fra kr 76,- til kr 80,-.

 

Utlån fra hjelpemiddellageret

Forslag til ny sats gjeldende fra 1.1.2016 og gjelder levering og henting pr tur fra Hjelpemiddellageret I 2015 kostet dette kr 103,- pr tur, og forslaget for 2016 er på kr 110,-