Politiske møter uke 48

 

Det annonserte møtet i Eldrerådet er satt opp onsdag 9.12.2015.

Administrasjonsutvalg

Torsdag, 26.11.2015 skal det etter planen avholdes møte i Administrasjonsutvalget.

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt bestående av formannskapets medlemmer og representanter for arbeidstakerorganisasjonene. Utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Opprettelse av administrasjonsutvalget er hjemlet i kommuneloven §25.

Formannskapsmøte 

Møtet avholdes i Formannskapssalen på Rådhuset torsdag, den 26.11.2015 klokken 9:00.

Saker til behandling

  • Økonomisk sosialhjelp – innføring av korttidssats
  • Regulering av husleier i kommunale boliger – forslag til nye husleiesatser
  • Kommunal rehabilitering og oppsigelse av avtale med Betania Malvik
  • Oppsigelse av samarbeidsavtale med Værnesregionen innkjøp
  • Avvikling Grønberg barnehage og Mostadmark barnehage ved oppstart Sandfjæra barnehage 2016
  • Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m. 1.1.2016
  • Gebyrregulativ 2016, FDVKommunalteknikk
  • Gebyrregulativet 2016 – Virksomhet for areal og samfunnsplanlegging
  • Betalingssatser for 2016. SFO, kulturskolen, foreldrebetaling og kostpriser i barnehager, kommunale idrettshaller.
  • Kommuneplanens Handlingsdel 2016 – 2019, Økonomiplan 2016 – 2019 og Budsjett 2016