Ordføreren må svare

Formannskap og kommunestyremedlem Lill Harriet Sandaune (FrP) har sendt inn tre interpellasjoner til neste møte i Malvik kommunestyre.

Der spør hun ordføreren om ordningen med gratis folkebad, om hvordan avviksmeldinger håndteres ved helsetunene og om hvorvidt Malvik kommune har prioritert nok midler til å gjennomføre utbedringer av legevaktordningen i 2016.

 

Folkebad på Vikhammer.

Hvor mye vil det eventuelt koste kommunen å ha åpent folkebad en dag i uka på Vikhammer? Hvilke alternativer ser ordføreren for seg at kan være aktuell i denne saken?

Vil ordføreren ta initiativ til at innbyggerne i ytre del av kommunen får et tilbud der bassenget på Vikhammer blir gratis folkebad, for eksempel en dag i uka?

Kan ordføreren redegjøre for årsakene til at innbyggerne i den ytre delen av kommunen ikke kan benytte seg av nærbassenget sitt for å få bassengtrening? Ser ordføreren en mulighet til at denne praksisen kan endres på?

Rutiner ved avvik på helsetunene.

Hvilke rutiner har Malvik kommune når det gjelder føring av avvik ved Vikhammer og Hommelvik helsetun og hjemmesykepleien i kommunen?

Hvor mange avvik er registrert i tilknytning til disse tjenestene i Malvik kommune (inkludert tidligere Malvik sykehjem), de siste to årene?

Hvilke rutiner har Malvik kommune når det gjelder oppfølging/utbedring av avvik som registreres?

Fører Malvik kommune som arbeidsgiver en åpen linje knyttet til varsling, og sørger for forsvarlig bemanning av tjenestene?

Vil kommunen prioritere legevaktsamarbeidet?

Tidligere i år har det blitt avdekket flere alvorlige avvik når det ble gjennomført tilsyn av legevaktordningen. Dette gjaldt lav bemanning, manglende evne til å prioritere hvilke pasienter som trenger rask behandling, og at man ikke får svar på telefonen når man kontakter legevakten.

Vil ordføreren undersøke om man har budsjettert/prioritert nok midler til å gjennomføre utbedringer av legevaktordningen i 2016, og sørge for at Malvik kommune tar ansvar i denne saken? I tillegg til å oppfordre samarbeidskommunene Trondheim, Klæbu, Melhus og Midtre- Gauldal til å følge opp sitt ansvar knyttet til å prioritere midler som sikrer et forsvarlig legevakttilbud, til innbyggerne i disse kommunene?