Må øke eiendomsskatten – kutter 20 årsverk.

Rådmannens budsjettforslag for 2016 ble i dag offentliggjort og skal behandles i første omgang av formannskapet i Malvik den 26.november.

Kommunestyret skal ha budsjettet opp til behandling mandag 14.desember.

Rådmannen skriver at budsjettet for 2016 gir stramme økonomiske rammer for rammeområdene og foreslår en økning i eiendomsskatten på 2 promille.

Budsjettforslaget som nå er framlagt er inkludert denne økningen med 15 millioner.

For å levere budsjett i balanse er det gjennomført prosess med virksomhetsledere, med gjennomgang av kostnadskutt og mulig inntektsøkning.

Følgende forutsetninger er lagt til grunn:

Inntektsøkninger for 2016:

 • økt eiendomsskatt 2 promille
 • økte betalingssatser
 • økte husleiesatser

Kostnadskutt for 2016:

 • Reduksjon i stillinger på alle nivå, lederstillinger inkludert. Til sammen en estimert reduksjon på ca 20 årsverk innen helse og oppvekst. Innen oppvekst vil reduksjonen omfatte stillinger og vikarlønn i skoler, barnehager og kultur. For helse vil reduksjonen i hovedsak ha tilknytning til helsetunene.

 • Innstille driften på Hommelvik helsetun avdeling A

 • Ta i bruk 4 omsorgsleiligheter på Motrøtunet for å dekke opp for korttidsplassene som blir borte fra avdeling A. I tillegg åpne mulighet til å ta i bruk en løsning som kan brukes som buffer ved at den siste som flytter inn i hver seksjon må flytte inn på dobbeltrom jfr -110- løsningen som var på Malvik sykehjem. Dette gjelder ikke for plassene ved skjermet avdeling.

 • 2 korttidsplasser i Stasjonsveien 20 gjøres om til dobbeltrom.

 • Reduksjon av ressurser tilknyttet postkjøkken.

 • Justering i egenbetalinger og betalingssatser.

 • Re-forhandling av samarbeidsavtaler og innkjøpsavtaler.

 • Oppsigelse av samarbeidsavtale med Betania Malvik om dag- og døgnrehabilitering

 • Reduksjon av styrkingstiltak i barnehagene.

 • Avvikle Mostadmark barnehage og Grønberg barnehage når Sandfjæra barnehage er i drift.

 • Reduksjon i kjøp av tjenester barne- og familietjenesten. Gjennomføres ved intern omorganisering tiltaksenheten.

 • Bortfall av tilskudd til dirigenter i kor og korps og driftsstøtte fylkeskonservatorstilling.

 • Oppsigelse av samarbeidsavtale om innkjøp i Værnesregionen.

 • Reduksjon i kjøp av konsulenttjenester

 • Redusert åpningstid Servicetorget rådhuset

 • Utsettelse av planlagte prosjekter og vedlikehold

 • Effektivisering renhold.

Rådmannen legger fram et budsjettforslag i balanse. Hoveddel av omstillingsprosess vil bli igangsatt umiddelbart etter nyttår i henhold til lov og avtaleverk og kommunens retningslinjer for omstilling.