Ingen arena for omkamp

Det nye kontrollutvalget for perioden 2015 – 2019 hadde sitt første møte denne uken. I tillegg til utvalgets fem faste representanter var også vararepresentantene innkalt denne gangen.

De faste medlemmene i kontrollutvalget er leder Randi Eikevik (Fokus Malvik), nestleder Jahn Harry Kristiansen (Ap), Kerstin Leistad (V), Erling Foss (H) og Torkel Ystgaard (Sp).

Daglig leder i KonSek AS (kontrollutvalgssekretariatet) Arvid Hanssen orienterte om utvalgets rolle og oppgaver, men presiserte at kontrollutvalget ikke var en arena for politisk omkamp om noen hadde lidd nederlag i et kommunestyremøte for eksempel.

Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret føre tilsyn med tjenestetilbudet i kommunen, se til at ressursene brukes mest mulig effektivt og sikre at politiske vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

Utvalget skal også kontrollere at kommunens regnskap revideres og at revisors eventuelle merknader til regnskapet blir fulgt opp i ettertid.