Reagerer på feilinformasjon til Malvik-politikerne

Varaordfører på Stjørdal, Ole Hermod Sandvik (H), reagerer på at Malvik kommune feilinformerer både innbyggerne og politikerne i behandlingen av kommunereformen.

– Aller først vil jeg si at jeg ikke blander meg opp i hvordan hver enkelt kommune håndterer kommunereformen, sier Sandvik.

– Men jeg reagerer på direkte feil i saksframlegget som er lagt fram i Malvik og som politikerne nå har vedtatt å gå videre med.

– Derfor sendte jeg en e-post til ordfører og varaordfører i Malvik før kommunestyremøtet den 26.oktober.

– Jeg ba om at denne ble lest opp der, noe den ikke ble, men nå har jeg fått svar om at den skal tas inn som referatsak til neste møte, forteller Ole Hermod Sandvik.

Kan ikke passere

Det er under avsnittet «Vurdering» at det står noen setninger Sandvik på vegne av Stjørdal Kommune ikke kan la passere uten å kommentere.

Alle kommuner i Værnesregionen har arbeidet med de oppgaver som er pålagt gjennom kommunereformen.  I den forbindelse så inviterte forhandlingsutvalget i Malvik kommune seg til Stjørdal før sommerferien 2015, for å ha en samtale om kommunereformen.

Det er referatet fra dette møtet Sandvik mener er feilaktig:

”Når det gjelder Værnesregionalternativet, er det etter rådmannens mening dette som framstår som minst sannsynlig i dag.  Dette fordi prioriteringen i kommunene ligger på å jobbe for å bestå som egen kommune med fortsatt interkommunalt samarbeid, framfor å utrede en sammenslåing. Malviks initiativ til samtaler mellom Stjørdal og Malvik i tillegg til arbeidet i AU, førte ikke frem”

Malvik trengte tid.

– Malvik kommune var veldig tydelig på at de hadde mye utredningsarbeid foran seg før de kunne gå videre, sier Sandvik.

– Derfor så finner vi det noe merkelig at det blir hevdet at Malvik kommunes initiativ til samtaler mellom Stjørdal og Malvik ikke førte frem, enn så lenge konklusjonen i det eneste møte vi har hatt var at Malvik kommune måte utrede saken mye mer før de kunne gå videre, skriver han i brevet som kommunestyret ikke ble orientert om da saken var oppe til behandling 26.oktober.

– Det bør være allment kjent at Stjørdal ikke har lukket noen dører med tanke på sammenslåing med andre kommuner, så hvorfor dette er framstilt på denne måten forstår jeg ikke, sier Sandvik.