Ikke feil av kultur å gi 116.000,- i støtte

I august ble det fremlagt en oversikt over utbetalinger av tilskudd fra virksomhet kultur i Malvik til organisasjoner og lag første halvår 2015, totalt kr 604 000. Av dette gikk kr 425 000 til driftsavtaler til idrettslag og kr 63 000 til 17.maikomiteer.

Ikke mulig å søke driftstilskudd

Det var i mars i år at kommunen opplyste på sine hjemmesider under virksomhet kultur at ”Med bakgrunn i innsparingskrav vil det i 2015 ikke være mulig for frivillige lag og organisasjoner i Malvik å søke om kommunale driftstilskudd. Malvik kommune gir støtte til bruker- og pårørendes organisasjoner»

Det er med bakgrunn i dette at spørsmålet om en orientering i kontrollutvalget har kommet siden det er foretatt utbetalinger av tilskudd som det ikke var mulig å søke på.

Arve Renå, virksomhetsleder kultur orienterte kontrollutvalget om at det ikke var kommet noen henvendelser fra de frivillige lag og foreninger om at ordningen med driftstilskudd var fjernet i år.

Driftstilskuddene som ble utbetalt i 2014 var på ca 350-400.000,- og det var disse midlene som i år ble fjernet som en del av innsparingen.

Andre typer tilskudd

Kr 116 000 er andre tilskudd, til tross for at organisasjoner hadde fått opplyst at det ikke var mulig å søke på driftstilskudd fra kulturkontoret i 2015. Kontrollutvalget ønsket derfor en avklaring av grunnlaget for utbetalinger av kr 116 000,- som ikke ligger i driftsavtaler.

Her er oversikten over støtte utbetalt fra virksomhet Kultur i 2015:

Hommelvik IL driftsavtale Jervskogen/Malvikmarka 225.000,-

Hommelvik IL driftsavtale Øya 100.000,-

Malvik IL driftsavtale Viksletta 100.000,-

St.Olofsloppet (Hommelvik og Malvik IL medarrangører) 10.000,-

Malvik idrettsråd 5.000,-

Malvik kulturråd 5.000,-

Arbeiderfestivalen i Hommelvik 15.000,-

Mostadmark samfunnshus 30.000,-

Malvik historielag 20.000,-

Mostadmark Jernverks venner 20.000,-

Historielaget Hommelviks venner 11.000,-

17.mai Vikhammer 27.500,-

17.mai Hommelvik 27.500,-

17.mai Mostadmark 8.000,-

TOTALT 604000

Gamle avtaler og sedvane

De omtalte 116.000,- er utbetalt til museene/historielagene i Malvik, til ST.Olofsloppet og Arbeiderfestivalen i Hommelvik, samt til 17.maikomiteene i Hommelvik, Mostadmark og Vikhammer.

– Støtten det ikke var mulig å søke på i år er driftsstøtte til lag og foreninger basert på medlemstall, aktivitetsnivå og andre forhold som må opplyses og dokumenteres i eget søknadsskjema, forklarte virksomhetsleder i kultur, Arve Renå til kontrollutvalget.

– Arrangørene har søkt om støtte og dette er arrangement vi har støttet med driftsmidler siden starten, og derfor har tildelig skjedd, fortalte Renå.

– Dette er informasjon som ikke har kommet godt nok fram til publikum og som gir rom for misforståelse, sa den nye lederen i Kontrollutvalget, Randi Eikevik (FM).

– Disse utbetalingene på 116.000,- er basert på avtaler og gammel sedvane, forklarte Renå, men de kommer ikke inn under de midlene som ble rammet av innsparingskravet, presiserte han.

Anbefaler nye retningslinjer

Ordningen med driftstilskudd til lag og foreninger er basert på retningslinjer av ukjent opprinnelse og årstall. Det ble en liten debatt i kontrollutvalget om dette temaet. Det var enighet om at virksomheten burde se på en revisjon av disse retningslinjene selv om kontrollutvalget ikke fattet noe vedtak om det.

– Jeg anbefaler at virksomhet kultur fremmer en egen sak for politisk behandling av disse retningslinjene, sa Jahn H. Kristiansen (AP)

Konklusjonen i kontrollutvalget ble at de tok orienteringen til etterretning.