Færre ledige i Malvik

Ved utgangen av oktober er det registrert 190 arbeidsledige i Malvik, 81 kvinner og 109 menn. Dette er en samlet nedgang på 22 personer siden månedsskiftet september/oktober.

Økning i fylket.

I oktober er det 2,5 prosent ledighet i Sør-Trøndelag. Det tilsvarer 4 200 personer. Sammenlignet med samme måned i fjor er det 343 flere ledige i fylket, en økning på ni prosent.

 Store forskjeller i ledighet i landet

For landet som helhet har ledigheten økt med 11 prosent.

– Det er særlig i Agderfylkene og på Vestlandet ledigheten har økt. Vi ser at redusert aktivitet i oljesektoren har gitt både direkte og etter hvert indirekte ringvirkninger i næringslivet i disse fylkene, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Hittil i år er antall utlyste stillinger på samme nivå som i fjor. Fra januar til og med oktober er det lyst ut nærmere 11 400 stillinger. Ser vi kun på oktober er det færre utlyste stillinger i år enn i fjor.

Lav ledighet i de fleste kommuner

I tolv av fylkets 25 kommuner er ledigheten på 2 prosent eller lavere.

I Malvik er ledigheten på 2,7 % av arbeidsstokken.

Lavest ledighet finner vi i Osen med 1,3 prosent fulgt av Snillfjord med 1,5 prosent og Åfjord med 1,6 prosent. Den høyeste ledigheten har Rissa med 5,6 prosent av arbeidsstyrken.