Malvik ikke på ROBEK nå

Under kommunestyremøtets behandling av den alvorlige økonomiske situasjonen i Malvik på mandag kom spørsmålet om kommunen nå havner på ROBEK-lista opp.

I følge lovverket skal en kommune registreres i ROBEK dersom ett eller flere av følgende vilkår er oppfylt:

  1. A) Kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette et årsbudsjett uten at alle utgifter er dekket inn på budsjettet,
  2. B) Kommunestyret eller fylkestinget har vedtatt å fastsette en økonomiplan uten at alle utgifter er dekket inn på økonomiplanen,
  3. C) Kommunestyret eller fylkestinget etter § 48 nr. 4 annet punktum har vedtatt at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles ut over det påfølgende budsjettår etter at regnskapet er framlagt, eller
  4. D) Kommunen eller fylkeskommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd

For situasjonen i Malvik er denne relatert til det første punktet i oppstillingen ovenfor.

Ikke vurdering av ROBEK nå

– Kommunens vedtak om budsjettjustering i kommunestyret sist mandag, vil ikke være gjenstand for en vurdering opp mot kriteriene for innmelding i ROBEK. Derimot vil kommunens budsjettvedtak for 2016 være gjenstand for en slik vurdering, sier Stule Lund, seniorrådgiver ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Han viser til departementets presiseringer av regelverket for inn- og utmeldinger av kommuner i ROBEK, gitt i brev 05.02.2013, heter det i punkt 2.1.1:

«Registrering av kommuner etter kriterium A) foretas på grunnlag av opprinnelig vedtatt årsbudsjett. Vedtak om endringer i årsbudsjettet etter kommuneloven § 47 nr. 3 anses ikke som grunnlag for registrering i ROBEK, jf. departementets brev av 29.9.2005 til Fylkesmannen i Vestfold (sak 05/2467).»

Brevet kan leses på KMD sine hjemmesider:  Les brevet i sin helhet her.

Register Om BEtinget godkjenning og Kontroll (ROBEK)

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Her leser du mer om ROBEK