Underskudd og oppsigelser

Kommunestyret vedtok mandag, mot fem stemmer, å revidere kommunens budsjett for 2015 slik at det ved utgangen av året går i minus med 14,6 millioner.

Høyres gruppe på fem leverte etter at vedtaket var fattet, et krav om lovighetskontroll da de mente kommunen kommer på ROBEK-lista hvis den budsjetterer med underskudd.

Omstillingsprosess.

Som en konsekvens av det store merforbruket og det budsjetterte underskuddet fikk kommunestyret i Malvik nå i kveld framlagt en plan for hvordan arbeidet med en omstillingsprosess i kommunen skal gjennomføres.

Arbeiderpartiets gruppeleder Bernt Ole Ravlum sa at oppsigelser er en del av bildet.

Konstituert rådmann Randi Rasmussen presenterte følgende forutsetninger for arbeidet:

 • Ikke lovpålagte oppgaver synliggjøres og beskrives.
 • Konkrete tjenester må avvikles eller nedskaleres.
 • Kvalitet og omfang på tjenestene må drøftes og eventuelt reduseres.
 • Utviklingsoppgaver som ikke må prioriteres skal settes på vent inntil videre.
 • Ansettelser skal ikke gjennomføres uten godkjenning av rådmannen.
 • Kursing som ikke er helt nødvendig avlyses.
 • Retningslinjer for omstilling skal benyttes.

En arbeidsgruppe bestående av representanter fra rådmannen og hovedtillitsvalgte nedsettes.

Ti uker på prosessen.

Følgende forslag til tempoplan for arbeidet ble framlagt.

 • Uke 44: Informasjon til tillitsvalgte og lederteamene.
 • Uke 45 – 46: Arbeid med oversikt over ikke lovpålagte tjenester og økonomisk overslag.
 • Uke 47: Informasjon til de ansatte. Kvalitetssikring og konsekvensvurdering av tiltak.
 • Uke 48: Forslag samkjøres.
 • Uke 49: Budsjettforslag behandles i formannskap 1.desember.
 • Uke 51: Budsjett behandles i kommunestyret 14.desember.
 • 2016: Omstilling igangsettes så snart som mulig.