Kommunestyret 26.10.2015

 

Kommunestyret i Malvik kommune, møtes mandag 26. oktober til sitt første ordinære møte.

26.10.15

Her er sakslista:

Oppnevning av Brukerutvalget for 2015-2019

Malvik kommune har hatt brukerutvalg i femten år.  Utvalget drøfter saker vedrørende kommunale tjenester som har betydning for personer med nedsatt funksjonsevne. Brukerutvalget følger kommunevalgperioden, og nye representanter foreslås av organisasjonene selv.

Valg av representant fra Malvik kommune til representantskapet i IKA Trøndelag for perioden 2015 – 2019

IKA Trøndelag står for Interkommunalt Arkiv Trøndelag og er en felles arkivfaglig, kompetanse, ordnings- og depoorganisasjon for kommunene i Trøndelag.

IKA Trøndelag IKS – godkjenning av ny selskapsavtale

Trondheim kommune har valgt å gå ut av dette samarbeidet og for Malvik kommune vil dette bety at eierandelen i selskapet vil øke noe. Rådmannen anbefaler kommunestyret å gi sin tilslutning til vedlagte selskapsavtale for IKA Trøndelag IKS.

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS – endringer i eierbrøk og selskapsavtale

Da tidligere vedtatt eierbrøk ikke ble godkjent av Brønnøysundregisteret, grunnet avrunding av eierbrøkene foreligger det nå ny innstilling i saken. Rådmannen anbefaler kommunestyret å gi sin tilslutning til endring i eierbrøk og ny selskapsavtale for Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Rapport fra kontrollutvalget om tilsyn og kontroll og virksomhet i perioden 2011 – 2015

Kontrollutvalget utøver tilsynsfunksjonen på vegne av kommunestyret. Av de mest sentrale føringene som ligger til grunn for utvalgets arbeid er kommuneloven, forskrift om kontrollutvalg og reglement for kontrollutvalget i Malvik kommune. Kontrollutvalget rapporterer løpende til kommunestyret om arbeidet de utfører, både gjennom årsmeldinger og ved framleggelse av rapporter om forvaltningsrevisjon. I tillegg legges protokoller fra kontrollutvalget frem for kommunestyret som referatsaker fortløpende. Kommunestyret har dermed muligheten til å stille spørsmål til kontrollutvalgets medlemmer i kommunestyret.

Søknad om fritak fra eiendomsskatt Litjmarka senior og omsorgsboliger

Litjmarka borettslag har ved styreleder Olav Jørgen Berg søkt om nedsettelse av eiendomsskatt for borettslaget Litjmarka senior- og omsorgsboliger. Borettslaget består av 10 omsorgsleiligheter og 6 seniorleiligheter. Disse ble oppført i 2001. Omsorgsleilighetene fikk lån fra Kommunalbanken med klausul hvor det i 20 år er begrensninger på videresalg, slik at det skjer til takst og at kommunen tildeler til den definerte brukergruppen. Seniorleilighetene er fritt omsettelig kun med begrensningen at kjøper/beboer må være over 50 år.

Rådmannen vil anbefale at de 10 omsorgsboligene i Litjmarka borettslag fritas for eiendomsskatt i den perioden hvor det er restriksjoner på omsetning og kommunen gjennom tildeling kan sikre at salg skjer til målgruppa. Rådmannen kan ikke se at de 6 seniorleilighetene oppfyller vilkårene, og anbefaler at disse ikke fritas for eiendomsskatt.

Søknad om fritak eiendomsskatt – Dreggsmia og Handelslaget

Arnfinn Vikhammermo har søkt om fritak for eiendomsskatt for sin eiendom i Sigurd Slembes veg 23. Søknaden gjelder den delen hvor museumsprosjektene Dreggsmia og Handelslaget er. For 2014 utgjorde eiendomsskatten kr. 392 pr. år.

Rådmannen mener bruken av Dreggsmia og Handelslaget slik de beskrives i søknaden, bør defineres inn under unntaket «Bygninger tilhørende museum og historielag som er åpne for allmennheten», og anbefaler at det gis fritak for eiendomsskatt for denne delen av eiendommen.

Detaljregulering Hommelvik ungdomsskole – Andre gangs behandling

I andre gangs behandling av detaljregulering for Hommelvik ungdomsskole er formålet å legge til rette for riving av eksisterende skole og oppføring av nytt skolebygg. Planen som nå behandles, er en detaljreguleringsplan som skal legge til rette for å føre opp et nytt skolebygg. De eksisterende byggene skal i størst mulig grad brukes til undervisning, mens ny skole bygges. Eksisterende svømmehall og gymsal skal bevares. Vurdering av infrastrukturen i området, med adkomstløsninger og parkering er en del av planarbeidet.

Etter at planen har vært ute på høring og ligget ute til offentlig ettersyn, har blant annet Sentrum vel kommet med følgende uttalelser:

Ny ungdomsskole er en etterlengtet og påkrevet investering. Sentrum Vel vil poengtere følgende momenter:

Trafikksikkerhet: Det må tas hensyn til beboerne i området, med hensyn til trafikkmengde, støy, sikringstiltak etc. både under bygging og etterpå.

  • Rådmannen anser trafikksikkerhet som å være blant de største utfordringene knyttet til bygging av den nye skolen. Derfor er adkomsten til skolen og varelevering viktige temaer knyttet til dette planarbeidet.

Byggehøyde: Det er viktig å påse at livskvaliteten for beboerne i området ikke svekkes på grunn av høye bygninger, når det gjelder for eksempel lysforhold og utsikt.

  • Selv om deler av bygget vil rage to etasjer høyere enn dagens bygg, mener rådmannen at blant annet avstanden til naboene og at bebyggelsen sør for skolen ligger høyere enn skolen, vil bety at lysforhold og utsikten for naboene vil bli lite berørt. Enkelte beboere i Skolegata vil få redusert utsikt mot Rundhaugen og Storheia (i retning mot Gjevingåsen). Og beboerne i leilighetene i Skolegata 18A til 18H vil få redusert utsikt mot Hommelvik sentrum og sjøen.

Byggets plassering på tomta: Plassering slik at ulempene blir minst mulig for naboene. Det bør ikke bare være økonomiske hensyn som styrer plasseringa, men også verdien på naboeiendommene og livskvaliteten for beboerne.

  • En plassering av det nye skolebygget lengre nord på tomta, ville trolig ha ført til mindre ulemper for naboene, spesielt knyttet til varetransport inn til skolen. I tillegg ville bygget ha blitt plassert på et nivå ca. én etasje lavere og dermed fått en mindre dominerende virkning på nabolaget. Som det er beskrevet i tomteanalysen, vil en utbygging på denne delen av tomta gi en trang situasjon mot gymfløya og mot boligbebyggelsen.

Sambruk av utearealene: Utearealene bør i størst mulig grad utformes slik at de kan brukes av idrettslag og til lek utenom skoletida.

  • Rådmannen skriver her at det er tradisjon for at skolegårdene i Malvik er åpen for bruk utenom skoletida. Slik vil det også fortsatt være ved denne skolen. Skolegården vil primært bli utstyrt og møblert tilpasset bruk av ungdomsskoleelever i skoletida. Men det legger selvfølgelig ikke noen hindringer i veien for at andre kan bruke skolegården utenom skoletida.

Budsjettkontroll 2. tertial 2015

Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. pr. 31.08.15. Merforbruket er innenfor rammeområdet Helse og velferd og Oppvekst. Rådmann viser i saken til orientering i siste kommunestyremøte vedrørende behov for omstilling. Overordnet skisse som beskriver arbeidsprosessen med omstilling blir fremlagt i møtet.

Formannskapet ønsker en gjennomgang av den økonomiske situasjonen på hvert møte og skriftlig informasjon om trender og avvik på annen hvert møte.

Sluttrapport forstudie kommunereform

På bakgrunn av prosessen som har vært i styringsgruppa for Kommunereformen i Malvik ønsker ikke rådmannen å komme med noen konkret innstilling, men ser for seg to alternative vedtak som de mest aktuelle:

Alternativ 1:

Det jobbes videre med nullalternativet, og det inngås ikke forhandlinger om kommunesammenslåing. Det søkes å begrense det interkommunale samarbeidet og i stedet forhandle om en større grad av kjøp av tjenester.

Alternativ 2:

Det jobbes videre med nullalternativet, og det inngås parallelt forhandlinger med Trondheim kommune og ev. andre nabokommuner som forhandler med Trondheim, om sammenslåing fra 01.01.2020. Prosjektplan for forstudie legges fram for kommunestyret så snart som mulig etter samråd med de andre kommunene i Trondheimsalternativet.

Dersom kommunestyret vedtar alternativ 2, bør det opprettes et politisk forhandlingsutvalg. Det bør vurderes om mandatet skal angi hvilke saksområder det skal være spesielt fokus på.

Formannskapet den 20.10.2015 hadde følgende innstilling til kommunestyret:

Det jobbes videre med nullalternativet. Og det inngås ikke forhandlinger om kommunesammenslåing på nåværende tidspunkt.

Revidering av selskapsavtale Innherred Renovasjon IKS – prinsippet lik pris for lik tjeneste

Representantskapet i Innherred Renovasjon har tidligere fattet vedtak om at alle innbyggere i kommuner som er medlem av Innherred Renovasjon skal det være felles løsninger med like tjenester og lik pris til alle og at selvkostregnskapet føres som om alle eierkommuner er en felles kommune. Dette omfatter også hytterenovasjon.

Det er to interpellasjoner til kommunestyret 26.10.15:

Søknad om deltakelse i forsøksordning med statlig finansiering av eldreomsorgen – Lill Harriet Sandaune, Malvik FrP

Jernbanen og statsbudsjettet – Torgeir Anda, Malvik Venstre

 

Sakspapirene til kommunestyremøtet kan i sin helhet leses her:

http://innsyn.malvik.kommune.no/eInnsyn/Dmb/ShowDmbDocument?mId=590&documentTypeId=MI

Møtet kan sees direkte her:

http://www.malvik.kommune.no/web-tv.172987.no.html