Tilbyr BPA i Malvik

Firmaet OptimalAssistanse har nylig blitt godkjent og kan nå levere Brukerstyrt Personlig Assistanse i Malvik.

Med andre ord kan innbyggere med assistansebehov, som har fått fått innvilget BPA i Malvik nå velge blant flere leverandører, der OptimalAssistanse er en av tilbyderne.

Firmaet har allerede har flere kunder i Trondheim.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en helhetlig, fleksibel og personlig utformet tjeneste styrt av den som har behov for assistansen, dennes verge eller nærstående person som vedkommende selv velger. Brukerstyrt personlig assistanse utføres av et begrenset antall assistenter.

BPA hjemlet i loven

Brukerstyrt personlig assistanse er en helhetlig, fleksibel og personlig utformet tjeneste styrt av den som har behov for assistansen, dennes verge eller nærstående person som vedkommende selv velger. Brukerstyrt personlig assistanse utføres av et begrenset antall assistenter.

BPA startet som en prøveordning i 1994 og ble hjemlet i § 4-2, a; Lov om Sosiale tjenester i 2000.

BPA er nærmere beskrevet i rundskriv fra Helse- og omsorgsdepartementet, hvor det blant annet står:

Brukerstyrt personlig assistanse er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg større ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak om praktisk bistand angir, kan brukeren i prinsippet styre hvem han/hun vil ha som hjelper(e), hva assistenten(e) skal gjøre, hvor og til hvilke tider hjelpen skal gis.

Brukerstyringen vil være et middel til å bidra til bedre ressursutnyttelse, fleksibilitet og kvalitetssikring. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.

Tjenesten skal være en del av de samlede kommunale omsorgstjenester og knyttes til personen – ikke til boligen.

Tjenesten skal ikke være en særordning for bestemte brukergrupper/ diagnosegrupper.

Østfoldbasert firma

OptimalAssistanse AS, har adresse Grålum, utenfor Moss i Østfold og driver innen tjenesteytelse av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) over hele landet.  Bedriften hadde i 2014 en omsetning på 33,45 mill NOK.

Virksomheten bygger på prinsippene til borgerrettsbevegelsen «Independent Living», som betrakter de hindringene som et menneske med funksjonsnedsettelse møter, som samfunnsskapte, snarere enn medisinske.

Kilde: optimalassistanse.no/proff.no