Vil at Malvik skal bestå

Formannskapet i Malvik behandlet i dag saken om videre arbeid med den kommende kommunereformen.

Ordfører Ingrid J. Aune ledet i dag sitt første Formannskapsmøte med varaordfører Ole H. Sveian (SP), representantene Matz Ulstad (AP), Torgeir Anda (V) og Eva Lundemo (H). Terje Hansen (FrP) og Knut Svisdahl (MDG) møtte som varamedlemmer.

Malvik bør være egen kommune

Etter en gjennomgang av forstudiet ble konklusjonen i Formannskapet at det skal jobbes videre for at Malvik skal bestå som egen kommune og at det ikke innledes forhandlinger om kommunesammenslåing på nåværende tidspunkt. Dette ble enstemmig vedtatt.

Noe av bakgrunnen for vedtaket er at Formannskapets medlemmer savner klare svar på hvordan inntektssystemet i den nye reformen vil bli og hvordan lokaldemokratiet blir i framtida.

Formannskapets medlemmer var stort sett enige om at de enn så lenge har for lite kunnskap til å si hvordan de tjenester og investeringer Malvik kommune har og står ovenfor skal løses gjennom en sammenslåing med andre kommuner.

Mandatet til gruppa som har laget forstudiet har vært å utrede de geografiske alternativene i forhold til en sammenslåing.

Et forslag om en rådgivende folkeavstemning i mai 2016 fra FrP ble nedstemt mot en stemme.

Formannskapet sitter i dag sammen i møte hvor også kommunens økonomi skal belyses. Malvik kommune ligger an til et stort millionunderskudd etter at det ble avdekket ett merforbruk på 25 – 30 millioner i forhold til årets budsjett.

Formannskapet skal også behandle en søknad om konsesjon for kjøp av eiendommen Torp nedre og saker om fritak for eiendomsskatt.