Første møte for nytt Formannskap

Medlemmene i det nye Formannskapet for Malvik møtes tirsdag til sitt første møte etter valget. Der er det seks saker til behandling, i tillegg til at Formannskapet også skal fungere som klagenemnd med egen sakliste.

Her er sakslista:

Kommunereformen

På bakgrunn av prosessen som har vært i styringsgruppa for Kommunereformen i Malvik ønsker ikke rådmannen å komme med noen konkret innstilling, men ser for seg to alternative vedtak som de mest aktuelle:

Alternativ 1:

Det jobbes videre med nullalternativet, og det inngås ikke forhandlinger om kommunesammenslåing.

Det søkes å begrense det interkommunale samarbeidet og i stedet forhandle om en større grad av kjøp av tjenester.

Alternativ 2:

Det jobbes videre med nullalternativet, og det inngås parallelt forhandlinger med Trondheim kommune og ev. andre nabokommuner som forhandler med Trondheim, om sammenslåing fra 01.01.2020. Prosjektplan for forstudie legges fram for kommunestyret så snart som mulig etter samråd med de andre kommunene i Trondheimsalternativet.

Dersom kommunestyret vedtar alternativ 2, bør det opprettes et politisk forhandlingsutvalg. Det bør vurderes om mandatet skal angi hvilke saksområder det skal være spesielt fokus på.

Rådmannen fremmer saken uten innstilling.

Budsjettkontroll 2. tertial 2015

Budsjettkontrollen viser en drift med et merforbruk på 12,9 million kroner i forhold til budsjett.

Rådmannen har utarbeidet revidert driftsbudsjett for 2015. Revideringen av budsjettet er utarbeidet ved å bruke reelle tall august tillagt anslag siste tertial.

Budsjettkontroll 2. tertial 2015 som viser et merforbruk 12,9 millioner tas til orientering.

Rådmannen foreslår at Formannskapet vedtar en revidering av driftsbudsjett med et underskudd på 14,6 millioner.

Med bakgrunn i dette foreslår rådmannen at det snarest mulig iverksettes en helhetlig omstillingsprosess i kommunen med politisk deltakelse.

Torp Nedre – konsesjon.

Anne Mari og Torbjørn Warø har avtalt å selge eiendommen Torp Nedre til Karl Albrecht Selmer fra Ranheim. Kjøpesummen for eiendommen er avtalt til kr 16.300.000,-

I følge en takst Malvik kommune har fått utarbeidet er verdien på eiendommen kr 14 250 000,-

På bakgrunn av retningslinjer i prisrundskriv, befaring og opplysninger om eiendom og bygninger, vurderes de ulike delene av eiendommen til en verdi på 12 millioner.

I rådmannens innstilling til formannskapet heter det at den avtalte kjøpesummen ikke kan aksepteres og ligger langt over det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag og hensynet til en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling.

Oppfølging av kommunestyrevedtak om styrking av skolehelsetjenesten.

Kommunestyret behandlet i møte 23.02.2015 rapport etter forvaltningsrevisjon helhetlig innsats barn og unge i Malvik, med følgende enstemmige vedtak:

  1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge til orientering.
  2. Kommunestyret ber rådmannen følge revisjonens anbefalinger og se på muligheten for en betydelig styrking av skolehelsetjenesten.
  3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om hvordan rapporten er brukt og fulgt opp innen 1.8.15.

I saksfremlegget står det at budsjettrammer for alle virksomhetene innen oppvekst er kuttet med mellom kr 500 000 og kr 1,5 mill i 2015. Skoler, barnehager og kultur melder om krevende prioriteringer, og rådmannen anbefalte ikke omprioriteringer inne oppvekstområdet i denne omgang. Utvalget vedtok å følge opp saken innen juni 2015.

Budsjettkontroll etter 1. tertial viser at oppvekst har et merforbruk, og barne- og familietjenesten står for største del av dette merforbruket. Dette ble det orientert om i utvalgsmøte 7. 5.2015, som ikke valgte å fremme forslag om omprioriteringer. Med bakgrunn i status økonomi for alle sektorer, har ikke rådmannen vurdert å legge fram politisk sak om omprioriteringer mellom sektorer til kommunestyret.

Rådmannen følger utviklingen i barne- og familietjenesten tett, og en mulig styrking av skolehelsetjenesten og PPT vil bli tema ved behandling av budsjett for 2016.

Rådmannens innstilling til Formannskapet er at det ses på mulighet for styrking av helsestasjonstjenesten i budsjett for 2016.

Søknad om fritak eiendomsskatt – Dreggsmia og Handelslaget

Arnfinn Vikhammermo har søkt om fritak for eiendomsskatt for sin eiendom i Sigurd Slembes veg 23. Søknaden gjelder den delen hvor museumsprosjektene Dreggsmia og Handelslaget er. For 2014 utgjorde eiendomsskatten kr. 392 pr. år.

Rådmannen mener bruken av Dreggsmia og Handelslaget slik de beskrives i søknaden, bør

defineres inn under unntaket «Bygninger tilhørende museum og historielag som er åpne for allmennheten», og anbefaler at det gis fritak for eiendomsskatt for denne delen av eiendommen.

Søknad om fritak fra eiendomsskatt Litjmarka senior- og omsorgsboliger.

Litjmarka borettslag har ved styreleder Olav Jørgen Berg søkt om nedsettelse av eiendomsskatt for borettslaget Litjmarka senior- og omsorgsboliger. Borettslaget består av 10 omsorgsleiligheter og 6 seniorleiligheter. Disse ble oppført i 2001.

Omsorgsleilighetene fikk lån fra Kommunalbanken med klausul hvor det i 20 år er begrensninger på videresalg, slik at det skjer til takst og at kommunen tildeler til den definerte brukergruppen. Seniorleilighetene er fritt omsettelig kun med begrensningen at kjøper/beboer må være over 50 år.

Saken behandles som søknad om fritak etter Eiendomsskattelovens § 7a, og slike saker skal avgjøres av kommunestyret.

Rådmannen vil anbefale at de 10 omsorgsboligene i Litjmarka borettslag fritas for eiendomsskatt i den perioden hvor det er restriksjoner på omsetning og kommunen gjennom tildeling kan sikre at salg skjer til målgruppa. Rådmannen kan ikke se at de 6 seniorleilighetene oppfyller vilkårene, og anbefaler at disse ikke fritas for eiendomsskatt.