Merforbruket er 32,4 millioner i Malvik kommune

Tertialrapporten og prognosen for budsjett og regnskapet til Malvik kommune viser at underskuddet i 2015 kan bli på nesten 13 millioner kroner. Dette skyldes et merforbruk på 32,4 mill.

Formannskapet i Malvik skal tirsdag 20.oktober behandle rådmannens tertialrapport om kommuneøkonomien pr 31.august 2015.

Reviderer budsjettene

Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 millioner for årets første åtte måneder og er i det vesentlige innenfor rammeområdene Helse og velferd og Oppvekst.

På grunn av det store merforbruket har rådmannen utarbeidet et revidert driftsbudsjett for 2015. Revideringen av budsjettet er utarbeidet ved å bruke reelle tall for perioden januar – august, tillagt et anslag for siste tertial (september – desember).

Dette anslaget viser ett merforbruk på 32,4 millioner innefor områdene Helse/ Velferd og Oppvekst.

– Anslaget er basert på tertialrapporten fram til og med august og prognosene for hele året, forteller konstituert rådmann Randi Rasmussen.

Formannskapet skal få presentert alle detaljene i en grundig gjennomgang under tirsdagens formannskapsmøte.

– Vi går med underskudd og det kan bli vanskelig å ta inn med bare to og en halv måned igjen av året, sier Rasmussen.

– Nå skal politikerne få fremlagt tallene som beskriver situasjonen og så må de fatte vedtak i saken.

Barnevern og Helsetun har størst merforbruk

Innefor området Oppvekst skyldes merforbruket som er på 10,4 millioner kroner følgende vesentlige forhold:

  • Barnehager har en merkostnad på 1,4 mill. (spesialpedagogiske tiltak og gruppestøtte, betaling til andre kommuner og merkostnad lønn)
  • Skoler har en merkostnad på 2 mill. (betaling til andre kommuner fosterhjemsplasserte, spesialpedagogiske tiltak)
  • I tillegg kommer mindreinntekt refusjoner HIST 1,0 mill.
  • Barne- og familietjenesten har en merkostnad på 6,0 mill. kroner (juridisk bistand, omsorgsovertakelser, kjøp av statlige og private tjenester, økning 140% stilling helsestasjon).

For området Helse/Velferd er merforbruket i forhold til gjeldende budsjett på 22,0 millioner kroner. Det bemerkes fra Rådmannen at dette i all vesentlighet skyldes:

  • Mindreinntekt oppholdsbetaling og tomme leiligheter 4,5 mill.
  • Merkostnad lønnsområdet 10,8 mill. kroner (økt bemanning, innleid ekstrahjelp og overtid knyttet til oppstart nye helsetun)
  • Merkostnad ressurskrevende brukere 2,1 mill.
  • Merkostnad utskrivningsklare pasienter St. Olav 1,7 mill.
  • Matvarer 1,2 mill.
  • Tilskudd flyktninger 1,7 mill.

Omstillingsprosess

Rådmannen viser i sin innstilling til orienteringen som ble gitt i kommunestyremøtet 28.september vedrørende behov for omstilling.

En overordnet skisse som beskriver arbeidsprosessen med omstilling vil bli fremlagt i møtet. –

Tallene formannskapet får presentert i neste uke vil også danne grunnlaget for en omstillingsprosess som kommunen må gjennom sier konstituert rådmann Randi Rasmussen

Budsjettkontroll per 31. august er en del av obligatorisk rapportering som er nedfelt i økonomireglementet.

Rapportering til kommunestyret avgis per 30.04, 31.08 og 31.12. I tillegg skal det utarbeides økonomisk informasjon annenhver måned.