Skap rom for investeringer og arbeidsplasser

En grundig skattereform med bred tilslutning på Stortinget vil bidra til å sikre grunnlaget for norske arbeidsplasser. Nå er det avgjørende at Stortinget samler seg om en helhetlig skattereform og en forpliktende plan for gjennomføring slik at skattesystemet blir forutsigbart for bedriftene. Uten dette vil Norge henge ytterligere etter våre naboland og kan fort trekke Svarte-Per i kampen om fremtidige investeringer.

Utvikling for selskapsskatt 2010-2014 (Grafikk: NHO, Bakgrunnsfoto: Hans Fredrik Asbjørnsen)
Utvikling for selskapsskatt 2010-2014 (Grafikk: NHO, Bakgrunnsfoto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

I statsbudsjettet går regjeringen inn for å senke selskapsskatten fra 27 til 25 prosent. Det er bra for norsk næringsliv. NHO mener at selskapsskatten bør videre ned til 20 prosent og det vil være et godt bidrag til omstilling i Norge om det blir et bredt forlik i Stortinget om en plan for videre nedtrapping av selskapsskatten. Med et bredt forlik kan bedriftene satse innenfor stabile og forutsigbare rammer.

I årene som er gått siden forrige skattereform i 1992 har verden endret seg. Økonomien har blitt globalisert og kapitalen har blitt dramatisk mer mobil over landegrensene. Dette skaper utfordringer i skattesystemet som andre land har tatt konsekvensen av. De har satt ned sine skattesatser på bedrifter, mens det norske skattesystemet foreløpig har stått stille. Derfor trenger vi en ny skattereform.

De andre nordiske landene har bedriftskattesatser ned mot 20-tallet, mens Norge har 27. Dette gjør Norge til et mindre attraktivt land å investere i fordi skatten på overskuddet er for høy. Samtidig er vi et attraktivt land å drive skattetilpasning i for multinasjonale selskaper fordi satsen for fradrag er så høy. På sikt vil dette kunne svekke grunnlaget for velferden vår. Det er fordi investeringene i næringsvirksomheten reduseres, slik at også produktiviteten av arbeidskraften og antall arbeidsplasser reduseres, og fordi skatteinntektene som finansierer velferden vil svekkes.

Kombinasjonen av høye arbeidskraftkostnader og høy selskapsskatt svekker omstillingsevnen i norsk økonomi. Det høye lønnsnivået i Norge har delvis vært en konsekvens av høy lønnsevne i petroleumssektoren. Denne utviklingen vil ikke vedvare. Derfor er det spesielt viktig at selskapsskatten reduseres nå, fordi det meste av selskapsskatten (mellom 70 og 100 %, ifølge Scheelutvalget) i realiteten bæres av lønnstakerne. En reduksjon i selskapsskatten er derfor først og fremst viktig for arbeidstakerne og sysselsettingen i Norge.

 

Merethe Storødegård
Regiondirektør i NHO Trøndelag