Malvik får 28 millioner mer fra staten

Finansministeren la i dag frem regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år.

Der framgår det at Malvik vil få en økning i de frie inntektene fra staten med 4,4 prosent, noe som utgjør ca 28 millioner mer enn i 2015.

Rentekompensasjonsordning

Regjeringen foreslår at rentekompensasjonsordningen for skoler og svømmeanlegg blir økt med 1,5 milliarder kroner, som innebærer at kommunene totalt sett får rentefritak for nye godkjente lån til skoler og svømmeanlegg for 1,5 milliarder kroner i 2016. I tillegg foreslår regjeringen et engangstilskudd på 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommunene som er en del av tiltakspakken for å øke sysselsettingen.

Malvik kommune har som kjent planer om å bygge to nye ungdomsskoler

Den historiske satsningen på videreutdanning for lærere videreføres i 2016. Etter å ha tredoblet satsningen på videreutdanningen er vi på det nivået vi ønsker. Totalt legges det til grunn 5050 plasser til videreutdanning for lærere i 2015 og 2016. 337 av plassene ble tilbudt lærere i Sør-Trøndelag høsten 2015

Regjeringen foreslår å styrke flere områder innenfor de kommunale tjenestetilbud.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Regjeringen foreslår å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom økning av kommunenes frie inntekter på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett med ytterligere 200 millioner kroner. Disse kommer i tillegg til økningen med samme formål i 2014 og 2015, på henholdsvis 180 og 270 millioner kroner, som gir en total økning for disse årene på 667,7 millioner kroner i 2016-kroner.

Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser med 205 millioner kroner til å dekke første års utbetaling av tilskudd til 2 500 heldøgns omsorgsplasser. Tilsagnsrammen utgjør 4,1 milliarder kroner. Alle kommuner kan søke.

Statlig finansiering av omsorgstjenestene
Det foreslås 156 millioner kroner til forsøk med statlig finansiering av omsorgstjenestene i 2016. Forsøket skal omfatte alle pasient- og brukergrupper og kommunale omsorgstjenester for å avklare om statlig finansering gir økt likebehandling på tvers av kommunegrenser og bedre behovsdekning. Forsøket skal omfatte to modeller, inkludere 20 kommuner og vare i tre år. Det tas sikte på oppstart 1. mai 2016. Malvik kommune har vedtatt at kommune ikke skal søke om å være med i dette forsøket.

Økt tilskudd til rekruttering av psykologer i kommunene
Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til rekruttering av psykologer i kommunene med 45 millioner kroner i 2016. I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste, varslet regjeringen at den vil innføre et lovkrav om psykologkompetanse i kommunene fra 2020. Tilskuddsordningen foreslås lagt om til et flatt årlig tilskudd på 300 000 kroner per psykologårsverk som rekrutteres fra 2016 inntil lovplikten trer i kraft. Dette legger til rette for til 150 nye psykologårsverk i kommunene i 2016

Trønder- og Meråkerbanen
Innenfor foreslått budsjett til planlegging er det satt av midler til planlegging av elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen. I 2016 gjennomføres detaljplanarbeidet med sikte på mulig byggestart i 2017 og ferdigstilling i 2023. Prosjektet skal gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS2). Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget om saken på egnet måte når denne er gjennomført.

Jernbaneverket arbeider med kommunedelplan for dobbeltspor på deler av strekningen Trondheim – Steinkjer, og til videre planlegging av logistikk-knutepunkt i Trondheimsregionen.

Dette skriver regjeringen.no i en pressemelding i dag.

Se her hvordan statsbudsjettet slår ut for Sør-Trøndelag