Klart for stenging av Movegen i Hommelvik

Nå er det like før Malvik kommune stenger Movegen med bom ved krysset til Selbuvegen.

Det var på juni i år at trafikksikkerhetsutvalget i Malvik kommune vedtok at Movegen i Hommelvik skulle stenges ved krysset mot Selbuvegen.

Saken er nå behandlet internt i kommunen og et vedtak er fattet i følge delegasjonsreglementet.

I planen for områderegulering for Hommelvik sentrum heter det at Movegen mot FV 963 Selbuvegen stenges med bom.

Der Movegen starter i krysset Reidar Jenssens gate vil den bli skiltet som Blindveg.

Vedtaket gjelder fra den dag skiltet og bommen er oppsatt og avdekket. Dato for når skilt avdekkes registreres av vegholder/byggherre, og melding om dette sendes politiet.

Før vegen kan stenges har blant andre Politiet klageadgang på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra 1.oktober og må være skriftlig og begrunnes.

Malviknytt.no omtalte saken 12.juni i år: Movegen stenges