Færre ledige i september

Tall fra NAV i Sør-Trøndelag viser at antallet helt arbeidsledige i Malvik har gått ned den siste måneden.

Ved utgangen av september er det 212 personer helt uten jobb i kommunen. 94 kvinner og 118 menn. Dette er en nedgang på elleve personer i forhold til tallene ved utgangen av august og de 212 utgjør 3% av arbeidsstokken.

Andel ledige av arbeidsstyrken er i Sør-Trøndelag på 2,6 prosent. Legger vi til andelen arbeidssøkere i arbeidsrettede tiltak har vi en bruttoledighet på 2,9 prosent. Snittet for landet ligger på 2,9 prosent, med en bruttoledighet på 3,3 prosent. Ledighetsøkningen i Norge finner vi i hovedsak på Sør- og Vestlandet, fra Aust-Agder til Møre og Romsdal. I andre deler av landet er ledigheten synkende eller stabil.

Stabil stillingstilgang

Stillingstilgangen i 2015 er på samme nivå som i fjor med nesten 11 000 utlyste stillinger. I september er det en liten økning på tre prosent når vi sammenligner med fjoråret.

– Mens antallet stillinger i år har gått noe ned innen konkuranseutsatte næringer som industri, butikk- og salgsarbeid samt ingeniør- og ikt-fag, ser vi en god økning i antall utlyste stillinger innen yrker som ofte befinner seg i offentlig sektor. Det gjelder spesielt undervisning og helse, pleie og omsorg, sier Bente Wold Wigum, fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag.

Ledigheten øker mest innenfor ingeniør- og ikt-fag

Det er fortsatt yrker med tilknytning til oljesektoren som har den største økningen i ledighet når vi sammenligner med samme måned i fjor.

– Ser vi på utviklingen de siste månedene har imidlertid antallet ledige vært relativt stabilt innenfor disse yrkene og tendensen er den samme innenfor industrien. Ledigheten øker når vi sammenligner med fjoråret, men antallet ledige har holdt seg stabilt rundt 500 personer de siste månedene. Det er oljerelatert industri som har hatt den største økningen, sier Wigum.