Får dyrke ny jord på Skjenstad

Kommunestyret har gitt samtykke i at grunneier Tor Glørstad får starte nydyrking av 75 dekar på eiendommen Skjenstad på Malvik.

Rådmannen anbefaler at nydyrking kan tillates, ettersom Bioforsk som fagkyndig har foretatt en konsekvensvurdering og etter en samlet vurdering mener at nydyrkinga er forsvarlig. Kopi av kommunens vedtak vil bli oversendt Fylkesmannen for eventuell videre oppfølging av saken, slik det er bedt om i høringsuttalelsen. Det er nødvendig å sette vilkår om vannføring over dyrkajorda på Haseth 36/1, grasdyrking i minst 10 år fremover og at økologisk rensesystem etableres og godkjennes av kommunen før nydyrkinga starter.

Kommunestyret vedtok enstemmig at:

Det gis samtykke til nydyrking av 70 dekar i henhold til søknad med plan. Samtykket er gitt på følgende vilkår:

Vannføring fra nordre fangdam og drensgrøfter over dyrkajord på Haseth 36/1 må avklares med dennes eier.

Økologiske rensesystem i henhold til planen må være etablert og godkjent av kommunen før arbeidet starter.

Det skal drives grasproduksjon på arealet i minst 10 år fremover.

Dersom det under opparbeidingen skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, bes det om at arbeidet stanses og at fylkeskommunen varsles. Denne anmodningen bes gitt til de som skal foreta de konkrete arbeidene i marka.