Pålegger Muruvik Havn å stanse utfylling

Malvik kommune er blitt kjent med at det foregår fylling i sjøen ved Muruvik Havn. Tidlig i september gjennomførte kommunen en besiktigelse av eiendommen og kunne konstatere at det er fylt opp store mengder masser i sjøen på nordsiden av havnen. Denne type arbeid er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Omfattende utfylling

Kommunen kan ikke se at dette er omsøkt eller godkjent og betrakter derfor forholdet som ulovlig, skriver Malvik kommune i et brev til Muruvik Havn Eiendom AS.

– Vi har akkurat mottatt brevet fra kommunen, men det dreier seg om utfylling som er gjort etter at stormer og uvær har vasket bort deler av området og vi må sikre havna, forteller Jon Petter Hernes i Muruvik Havn på tirsdag.

– Ortofoto viser at det er foretatt systematisk utfylling av masser i sjø i området over en periode på flere år, står det i brevet fra Malvik kommune.

Saksbehandler Anders Saksvik utdyper.

– Det er snakk om et område på ca 1,7 mål ut over tomtegrensa, så det er ingen tvil om dette er noe som det må søkes om.

– Det er en massiv utfylling som er gjort, sier Saksvik.

I brevet fra Malvik kommune heter det at kommunen må underrettes skriftlig når arbeidet er stanset, og at vedtaket kan påklages i henhold til plan- og bygningsloven og forvaltningsloven.

Klagefristen er 3 uker etter at vedtak er mottatt. En eventuell klage må være skriftlig og rettes til Malvik kommune, Virksomhet for areal- og samfunnsplanlegging.

Tvangsmulkt

Brevet er også et forhåndsvarsel om pålegg om retting og at kommunen vil fatte vedtak om pålegg om retting/tilbakeføring av terreng, dersom ikke forholdet er omsøkt innen 12.10.2015.

Det er også et forhåndsvarsel om at det med hjemmel i plan og bygningsloven vil bli fattet vedtak om ileggelse av tvangsmulkt dersom det ulovlige arbeidet ikke stanses øyeblikkelig, og det ulovlige tiltaket ikke er rettet, eller søknad om tillatelse til tiltak ikke er mottatt kommunen, innen 12.oktober.

En tvangsmulkt vil begynne å løpe fra utløpet av en eventuell påleggsfrist og fastsettes som et engangsbeløp, en løpende mulkt eller en kombinasjon av et engangsbeløp og løpende mulkt.

Momenter som vurderes ved fastsettelsen er blant annet overtredelsens grovhet, fordeler ved overtredelsen og at den oppfordrer til rettidig oppfyllelse av et pålegg skriver Malvik kommune.