Infomøte om Dalabakkan

Malvik kommune inviterer til informasjonsmøte i kveld, torsdag 17. september kl. 18:00 til 20:00 i Rådhuset (kantina). Dørene åpnes kl 17:30

Det er igangsatt planarbeid for Malvik kommune med detaljregulering av Dalabakkan og Snurruvegen.

Hensikten med planen er å legge til rette for gangveger, turveger og fortau. Planen skal ikke konsekvensutredes. De berørte arealene er i dag regulert til veg, gangveg, friområde, lek og boligbebyggelse.

Malvik kommune skriver i kunngjøringen av planene, at hensikten med reguleringsplanarbeidet er å legge til rette for:

Fortau langs Dalabakkan og langs del av Snurruvegen

Gangveg/snarveg mellom øvre og nedre del av Dalabakkan

Gangveg/turveg mellom Dalabakkan og øvre del av Snurruvegen

Andre snarveger innenfor området vil bli vurdert i planarbeidet.

Berørte inviteres med dette å komme med kommentarer og innspill til planarbeidet.

Les kunngjøringen om planen her.