Spor fra Jernalderen på Vikhammer

I forbindelse med utbygging av gården Vikhammer Øvre har Sør-Trøndelag fylkeskommune startet undersøkelser av området for å registrere kulturminner.

https://vimeo.com/139446030

– Vi leter etter automatisk fredete kulturminner som er fra før år 1536, forteller arkeolog Harald Auset.

– Det gjør vi ved såkalt sjakting der vi graver sjakter som er ca 50 cm dype med 10 meters mellomrom og tre – fire meter bred. Der ser vi etter kokegroper, stolpehull og andre spor etter bosetting.

– Det er gravhauger i området, det kan være en indikasjon på at det finnes noe mer i grunnen her, forteller han.

Kokegropene ble brukt til å lage mat. De var av varierende størrelse helt fra 40-50 cm i diameter opp til 1,5 – 2 meter.

– Det behøver ikke nødvendigvis å ha vært bosetting her fordi om vi finner kokegroper. det var helt vanlig å tilberede et måltid og ha en fest for den døde i nærheten av gravstedet og det kan være forklaringen på at vi har funnet så mange kokegroper her, forteller Harald Auset.

Eksempel på en av kokegropene som kan være ca 2000 år gamle.
Eksempel på en av kokegropene som kan være ca 2000 år gamle.

Kun registrering

Det som fylkesarkeologene har ansvaret for er registreringen av funnene.

– Vitenskapsmuseet avgjør deretter om det skal foretas en utgraving og nærmere undersøkelser. Så langt har vi funnet en sju – åtte kokegroper, noe som tyder på at det har vært aktivitet her, forteller Auset.

En oversikt over registrerte kulturminner i Malvik finner du her.