Tenk økonomisk, bygg høyt!

Den 18. september går fristen ut for å komme med uttalelser til detaljreguleringsplan for ny ungdomsskole og bibliotek i Hommelvik. Planleggingen er fortsatt på et tidlig stadium, men vi vil oppfordre flest mulig til å sette seg inn i planen og komme med sine uttalelser til kommunen.

Enkelte partier har sådd tvil om nybygging er det riktige, men vi i Senterpartiet er klare på at vi vil bygge nye ungdomsskoler både i Hommelvik og på Vikhammer.

Vi er også klare på at i en stram kommuneøkonomi er det viktig å finne penger der vi kan uten at det går ut over tjenestetilbudet til innbyggerne. Et av våre forslag er å selge uprioritert kommunal eiendom.

Skoletomta rundt Hommelvik Ungdomsskole er enorm. Nå når det skal bygges nytt mener vi at dyrebart sentrumsareal bør utnyttes på best mulig måte ved å bygge i høyden. Dette kan åpne for å selge deler av skoletomta for å delfinansiere nye skoler i Hommelvik og på Vikhammer.

Planforslaget som er på høring er basert på foreløpige arkitektskisser som utelukkende består av alternativer med to etasjer plassert i den sørlige enden av skoletomta. I tillegg foreligger det planer om bygninger med saltak. Dette er sløsing med areal!

Området er regulert for 12 meter gjennomsnittlig byggehøyde, noe som kan åpne for hele fire etasjer. Løsningen med saltak er fordyrende og utnytter byggehøyde på en dårlig måte.

Når man ser på fordelene og ulempene ved nordlig eller sørlig plassering er det vanskelig å forstå hvorfor man har valgt det sørlige alternativet.

Hvis man heller bygger i nordenden kommer man nærmere sentrum og idrettsanlegg og minimerer trafikk gjennom boligområdene rundt skolen. De nye skolebygningene vil ruve mindre  i terrenget da den nordligste delen av tomta ligger en hel etasje lavere enn den sørlige. Man får også muligheten til å la den eksisterende ungdomsskolen stå under hele byggeprosessen.

Nærheten til sentrum er viktig siden skolen skal inneholde et folkebibliotek som jo er en sentrumsfunksjon. Ved å bygge nærmest mulig idrettsanlegget legger man til rette for økt samarbeid mellom idretten og skolen. Kanskje kommer det en ny idrettshall på Øya en gang i fremtiden hvor man kan dele på både garderobeanlegg og utgifter?

 

Ketil Sivertsen

Listekandidat for Malvik Senterparti