Store forskjeller i pengebruk på eldreomsorg

Enkelte kommuner bruker fire ganger så mye penger på mat til de eldre som andre. Dette er resultatet fra en undersøkelse som Forbrukerrådet har gjort blant norske kommuner.

I begynnelsen av juni 2015 sendte Forbrukerrådet ut en e-post til 204 kommuner/bydeler. Kriteriene for utvelgelse var at de fem største kommunene i hvert fylke skulle få henvendelsen. Resten er tilfeldig valgt ut blant kommuner med mer enn 3000 innbyggere.

Kommunene fikk en e-post fra en fiktiv pårørende. Følgende spørsmål om penger brukt på mat på sykehjem ble stilt i e-posten: «Hvor mye penger er satt av til mat per hode per dag for de som bor på sykehjem i kommunen? (Tror det heter kostøre.)»

Resultatet ble at 97 kommuner svarte på e-posten. I tillegg fikk Forbrukerrådet 28 betingede svar hvor de ber avsender utgreie mer om spørsmålene. Ni kommuner inviterte til et møte og 11 kommuner svarte med å be oss ringe.

Malvik kommune bruker ikke ”kostøre” og svarte nei på undersøkelsen fra Forbrukerrådet.

Netto driftsutgifter per innbygger i Malvik kommune. (Illustrasjon: Skjermdump NRK)
Netto driftsutgifter per innbygger i Malvik kommune. (Illustrasjon: Skjermdump NRK)

Malvik kommune ligger godt under landsgjennomsnittet på utgifter til eldreomsorg. Til barnehage og grunnskole er utgiftene omtrent det samme som for landet forøvrig. Utgiftene til kommuneadministrasjonen er ca 50 % av landsgjennomsnittet.

Fokus på matomsorg

”Appetitt på livet” er et samarbeidsprosjekt mellom Forbrukerrådet og Kost- og ernæringsforbundet med formål om å sette matomsorg for eldre på den politiske dagsordenen.

Alle kommuner må ha en mat- og måltidspolitikk som gir eldre appetitt på livet. I samarbeid med Kost- og ernæringsforbundet har Forbrukerrådet satt matomsorg for eldre på dagsordenen.

For dårlig ernæring er et problem i eldreomsorgen i Norge. Helsedirektoratet anslår at inntil 60 prosent av eldre brukere av kommunenes tjenester er underernærte eller i ernæringsmessig risiko.

Underernæring og feilernæring fører med seg en rekke andre problemer som økt fare for infeksjoner og andre sykdommer, nedsatt funksjonsevne, slapphet, depresjon, samt lengre rekonvalesens, større pleietyngde og økte medisinske kostnader.

På den annen side vil god matomsorg gi bedre helse, mindre sykdommer, forsinket demens, bedre funksjonsevne, glede og livsgnist, samt kortere rekonvalesens, mindre sykehusinnleggelser, mindre behov for medisiner og reduserte kostnader. En undersøkelse gjort i Danmark viser at underernæring koster over en halv milliard i ekstra innleggelser og gjeninnleggelser på sykehusene per år.

I løpet av prosjektet har Forbrukerrådet besøkt en rekke sykehjem over hele landet. De eldre sier selv at måltidene er dagens viktigste holdepunkt, men ikke nødvendigvis et høydepunkt.

Les om kostholdsundersøkelsen her