Vil ha 18 meter høye hus på Stillashustomta.

Det har vært avholdt et samrådsmøte mellom Malvik kommune og utbyggeren Fritz Bade, som eier Stillashuset og tomta det etter hvert skal utarbeides et forslag til detaljreguleringsplan for.

Med på møtet var arkitekt fra Rak-arkitekter, utbygger Fritz Bade og to representanter fra Malvik kommune, plan og -byggesakavdelingene.

Hensikten med møtet var fra utbyggers side å legge frem sine foreløpige planer og få kommunens syn på disse.

Fem etasjer – 90 boenheter

Det er planlagt næring 1. etasje, med ekstra takhøyde med boliger over. Totalt 5 etasjer med tilbaketrukket 5. etasje.

Boligdelen skal utformes og orienteres slik at alle leiligheter får gode utsikt og solforhold med fasader mot vest.

Avkjørsel tenkes løst med to avkjørsler fra Liavegen. Utbyggingen skal foregå over tid med to eller tre faser.

Det skisseres flere parkeringsplasser enn det er krav til i sentrumsplanen, med opptil maks 90 boenheter.

Kommunen påpekte i møtet at bestemmelsene for Hommelvik sentrum gir Stillashustomta en maks byggehøyde 14 meter, ikke 18 meter slik foreløpige skisser vises.

Utbygger har sendt kommunen en oppsummering av foreløpig skissert prosjekt med enkle 3D-snitt, som skal legges inn i kommunens arkiv før oppstartsmøte.