Rådmannen må orientere om kulturtilskudd

Kontrollutvalget i Malvik ber rådmannen orientere om grunnlagene for utbetalinger fra kulturkontoret. Det var til møtet i kontrollutvalget 17.august, at rådmannen etter initiativ fra kontrollutvalgets leder Per Walseth, la frem en oversikt over utbetalinger av tilskudd fra virksomhet kultur til organisasjoner og lag første halvår 2015.

Utbetalingene har vært på totalt kr 604.000,-.

Av dette har kr 425.000,- gått til driftsavtaler med idrettslag og kr 63.000,- til 17.maikomiteer. De øvrige kr 116.000,- er andre tilskudd.

Carl Halck kostet 10.000,-

Rådmannen opplyste videre at det senere er utbetalt kr 2.500,- til grus i forbindelse med forestillingen Carl Halck og at verdi av gratis leie av lokaler i Bruket kulturhus for øving er ca kr 8.000,-

På bakgrunn av at lag og organisasjoner har fått opplyst at det ikke var mulig å søke på midler fra kultur i 2015, ønsker kontrollutvalget en avklaring av grunnlaget for utbetalinger av tilskudd på kr 116.000,- i første halvår 2015.

Det ble vedtatt at rådmannen skal orientere om grunnlagene for utbetalinger av tilskudd til organisasjoner og lag i 2015 i kontrollutvalgets møte 19.oktober.