Elevene i Malvik bedre i gym enn matte

Avgangselevene ved 10.trinn i Malvik er gjennomsnittlig helt på høyde med elevene i resten av landet når det gjelder eksamens- og standpunktkarakterer viser tall fra skoleporten.no som nylig ble offentliggjort.

Best i gym

Tallene viser at Malvikelevene stort sett er på høyde med landsgjennomsnittet og snittet i Sør-Trøndelag fylke i de fleste fag.

I faget kroppsøving, viser tallene at elevene ved Hommelvik og Vikhammer ungdomsskole ligger noe høyere enn snittet i fylket og landet for øvrig.

Snittkarakterene i kroppsøving er for landet og fylket på 4,5 mens det i Malvik er på 4,8. Her kommer Hommelvik best ut med et snitt i standpunktkarakterene på 4,8 (4,5) mot Vikhammer ungdomsskole som får 4,7 (4,5). Tallene i parentes er skoleåret 13/14.

Stabilt i matte

Når det gjelder mattematikk er elevene ved ungdomsskolen i Malvik på samme nivå som i landet og fylket. Ved Vikhammer ungdomsskole ble snittet for avgangselevene i 2015 på 3,6.

Elevene ved Hommelvik ungdomsskole oppnådde samme snittkarakter som i Sør-Trøndelag og resten av landet, 3,5.

Oversikt over eksamenskarakterer ved ungdomsskolene i Malvik våren 2015. Tall i parentes er antall elever.
Oversikt over eksamenskarakterer ved ungdomsskolene i Malvik våren 2015. Tall i parentes er antall elever.

Mindre penger per elev

Malvik ligger noe under resten av Sør-Trøndelag og landet når det gjelder pengebruk på elever og lærere i grunnskolen.

Der fylket og landet bruker ca 105-106.00 i driftsutgifter per elev er den kostnaden på 102.225,- for Malvik. Lønnsutgiftene per elev er det samme som landet og fylket på oppunder 84.000,- kroner.

Driftsutgiftene i Malvik til inventar og utstyr per elev er på 527,- kr, mens det for fylket ligger på 729,- kr og hele landet 932,- kr.

Utgiftene til undervisningsmateriell i Malvik beløper seg til kr 981,- per elev. For Sør-Trøndelag er tallet 1.312,- kr og for hele landet 1.396,- kr.

Karakterer i grunnskolen er registerdata på individnivå, hentet fra fylkeskommunenes inntakssystem VIGO. Standpunktkarakterer og eksamensresultater inngår i elevenes sluttvurdering og skal gi informasjon om elevenes kompetanse ved avslutningen av grunnopplæringen.

Les alle tallene fra undersøkelsen.